ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
(+855) 0719657999 (+84) 913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

BS Nguyễn Trung Trực

នាយករងផ្នែកជំនាញ

Besides the most advanced technology in the world for beauty enhancement, Ngoc Phu Aesthetic Hospital is proud to be the most prestigious and safest address today. Because we have a team of experienced Vietnamese - Korean doctors in the field of plastic surgery. They are 100% licensed to practice by the Ministry of Health.

 

Doctor Vo Tan Si

Doctor Vo Tan Si graduated plastic surgery specialist, worked at many major hospitals and are appreciated for their skills and specialist knowledge. Currently, Dr. Vo Tan Si is vice director and also chief of plastic surgery department at Ngoc Phu Aesthetic Hospital.

  • Plastic surgery surgeon
  • Over 25 years of experience
  • Title "Golden Hand" and many other achievements in plastic surgery field.

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា