ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
+84913358800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Ph.D Nguyen Chi Hung

គ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យលោកវេជ្ជសាស្ត្រ Pham Ngoc Thach

Besides the most advanced technology in the world for beauty enhancement, Ngoc Phu Aesthetic Hospital is proud to be the most prestigious and safest address today. Because we have a team of experienced Vietnamese - Korean doctors in the field of plastic surgery. They are 100% licensed to practice by the Ministry of Health.

Doctor Nguyen Chi Hung

Dr. Nguyen Chi Hung is an ophthalmologist, lecturer of Ophthalmology faculty in Pham Ngoc Thach University of Medicine. Dr. Nguyen Chi Hung graduated plastic surgery faculty and worked at famous hospitals. In addition, he has been teaching at many universities. Currently, Dr. Nguyen Chi Hung is the primary surgeon at Ngoc Phu Aesthetic Hospital.

A plastic surgery surgeon.

Over 25 years of experience in plastic surgery field.

Got many achievements in beauty industry.

 

Đặt Lịch Bác Sĩ Tư Vấn

Đặt lịch để được các Bác sĩ Bệnh Viện Ngọc Phú tư vấn trực tiếp