ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Bệnh viện Ngọc Phú ứng dụng thành công phương pháp căng da không đau.

Với phương pháp mới này, chỉ cần thực hiện 1 lần và theo kỹ thuật mới tại Bệnh viện Thầm mỹ Ngọc Phú nên không đau, mang lại hiệu quả rõ rệt chỉ sau 60 phút thực hiện.

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា