ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

គ្រូពេទ្យ MAI THUY VY

គ្រូពេទ្យ MAI THUY VY

គ្រូពេទ្យ នៅមន្ទីរពេទ្យ កែសម្ផស្ស ង៉ុកភូវ ។ 
គ្រូពេទ្យ Mai thuy Vy ជា គ្រូពេទ្យ បញ្ចប់ការសិក្សា ជំនាញផ្នែក គ្រូពេទ្យ ពហុវិជ្ជា - ជំនាញ ផ្នែក វះកាត់កែសម្ផស្ស ។ គ្រូពេទ្យ វះកាត់ កែសម្ផស្ស ប្រកបដោយបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ ជាមួយដៃ ទាំងគូដ៏ទន់ស្រាល ថ្នម ៗ , ថែរក្សា ហ្មត់ចត់ ចំពោះ ភាពស្រស់ស្អាត របស់អតិថិជន ។ បច្ចុប្បន្ន គ្រូពេទ្យ Mai Thuy Vy ជាគ្រូពេទ្យ សំខាន់ម្នាក់ក្នុងចំណោម គ្រូពេទ្យ វះកាត់កែសម្ផស្ស នៅមន្ទីរពេទ្យ កែសម្ផស្ស ង៉ុកភូវ ។

គ្រូពេទ្យ ជាង ១៥ ឆ្នាំ បទពិសោធន៍ ។ 
ទទួលបានភាពជោគជ័យ ក្នុងវិស័យ កែសម្ផស្ស ។ 
ប្រធានបន្ទប់ ផែនការរួម , គ្រូពេទ្យ គ្រប់គ្រង គុណភាព មន្ទីរពេទ្យ ដែលបាន សកលវិទ្យាល័យ ឱសថ ទទួលស្គាល់ ។

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា