ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Doctor Pham Van Trong

នាយកមន្ទីរពេទ្យ - កត្តិនាមថ្លៃថ្នូរ “ គ្រូពេទ្យ ប្រជាជន “

 

ទន្ទឹមនឹងបច្ចេកទេស កែសម្ផស្ស លំដាប់អន្តរជាតិ , មន្ទីរពេទ្យ កែសម្ផស្ស ង៉ុកភូវ មានមោទនភាព ជាទីកន្លែង កែសម្ផស្ស ជឿជាក់, សុវត្ថិភាព បំផុតបច្ចុប្បន្ននេះ , ពីព្រោះទីនេះជាកន្លែងប្រជុំ ក្រុមគ្រូពេទ្យ វៀតណាម- កូរ៉េ ប្រកប ដោយបទពិសោធន៍ ក្នុងវិស័យកែសម្ផស្ស ។ ក្រុមគ្រូពេទ្យ នៅមន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ ១០០% ត្រូវ បានការអនុញត្តិពីក្រសួងសុខា ភិបាល ។

  

Doctor Phạm Văn Trọng

គ្រូពេទ្យ Pham Van Trong ជាគ្រូពេទ្យ ជំនាញ II វះកាត់ បង្កើតរូប កែសម្ផស្ស និង ធ្លាប់បានទទួលតំណែងសំខាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ ធំ ៗ របស់ ទីក្រុង ហូជីមិញ ។

- គ្រូពេទ្យ ជំនាញ II វះកាត់ កែសម្ផស្ស ។
- ជាង ៣៥ ឆ្នាំ បទពិសោធន៍ ក្នុងវិស័យកែសម្ផស្ស ។
- កត្តិនាម ថ្លៃថ្នូរ - គ្រូពេទ្យ ប្រជាជន និងមានភាពជោគជ័យ ជាច្រើនទៀត ក្នុងវិស័យ កែសម្ផស្ស ។

 

គ្រូពេទ្យ Pham Van Trong ជាគ្រូពេទ្យ ជំនាញ II វះកាត់ បង្កើតរូប កែសម្ផស្ស និង ធ្លាប់បានទទួលតំណែងសំខាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ ធំ ៗ របស់ ទីក្រុង ហូជីមិញ ។

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា