ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

GS - BS LEE JUNG HOON

សាស្រ្តាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត លោក Lee Jung Hoon ជា គ្រូពេទ្យជនជាតិកូរ៉េ នាំមុខគេដំបូងដែល ត្រូវបាន ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រតិបត្តិការនៅទីក្រុងហូជីមិញនិងកំពុងតែធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ។

ទន្ទឹមនិងបច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្សលំដាប់អន្តរជាតិ,មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្ស ង៉ុកភូវ មោទនភាពណាស់ដែលជាទីកន្លែងកែសម្ផស្ស ទំនុកចិត្ត សុវត្ថិភាពបំផុត បច្ចុប្បន្ននេះ,ពីព្រោះនេះ គឺជាកន្លែងប្រជុំក្រុមគ្រូពេទ្យ វៀតណាម - កូរ៉េ សម្បូណ៍ដោយបទពិសោធន៍ ក្នុងមុខជំនាញ វះកាត កែសម្ផស្ស ។ ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ ១០០% សុទ្ធបានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល ។

សាស្រ្តាចារ្យ - គ្រូពេទ្យ Lee Jung Hoon គឺជាគ្រូពេទ្យ លំដាប់ពិសេស នៅកូរ៉េ ជាមួយ បទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនក្នុងវិស័យ វះកាត់ កែសម្ផស្ស អោយពួក តារា កូរ៉េ ។ សាស្រ្តាចារ្យ - គ្រូពេទ្យ Lee Jung Hoon ជាគ្រូពេទ្យ កូរ៉េ ដំបូងដែលបានអនុញ្ញត្តិ មានច្បាប់ សកម្មភាព នៅ ទីក្រុង ហូជីមិញ និង កំពុងធ្វើការ នៅមន្ទីរពេទ្យ កែសម្ផស្ស ង៉ុកភូវ ។

About Professor,  Dr. Lee Jung Hoon
 
 
Dean of Department of plastic surgery at JEJU National University Hospital .
 
Professor of Plastic Surgery at Kosin University in Korea.
 
Now he is Director of Institute of plastic surgery NU-Seoul in Korea.

 

The process of research students
 
 
Training PhD at Erasmus University Hospital, Netherlands (두개 성형)
 
Training PhD at Gent University Hospital, Belgium (with Breast Augmentation as specialty)
 
Training PhD at Wien University Hospital, Austria (Specialized in paralytic in nerve of one side of the face).
 
Training Doctor at Hospital Tubingen, Germany (수부 성형).
 
Training PhD at NY- American Hospital (Specialized in facial malformations).

The first Korean doctor licensed to perform plastic surgery in HCMC.

 

 

 

ទន្ទឹមនិងបច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្សលំដាប់អន្តរជាតិ,មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្ស ង៉ុកភូវ មោទនភាពណាស់ដែលជាទីកន្លែងកែសម្ផស្ស ទំនុកចិត្ត សុវត្ថិភាពបំផុត បច្ចុប្បន្ននេះ,ពីព្រោះនេះ គឺជាកន្លែងប្រជុំក្រុមគ្រូពេទ្យ វៀតណាម - កូរ៉េ សម្បូណ៍ដោយបទពិសោធន៍ ក្នុងមុខជំនាញ វះកាត កែសម្ផស្ស ។ ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ ១០០% សុទ្ធបានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល ។

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា