ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Ph.D Nguyen Chi Hung

គ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យលោកវេជ្ជសាស្ត្រ Pham Ngoc Thach

ទន្ទឹមនឹងបច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្សលំដាប់ពិភពលោក,មន្ទីរពេទ្យ កែសម្ផស្ស ង៉ុកភូវ មោទនភាពជាកន្លែងកែសម្ផស្ស មានភាពជឿជាក់ ,សុវត្ថិភាព បំផុតបច្ចុប្បន្ននេះ,ពីព្រោះនេះជាទីកន្លែងប្រជុំដោយក្រុមគ្រូពេទ្យ វៀតណាម - កូរ៉េ សម្បូរដោយបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងវិស័យកែសម្ផស្ស ។ ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ ១០០% សុទ្ធតែទទួលបានច្បាប់អនុវត្តការងាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ។

Doctor Nguyen Chi Hung

វេជ្ជបណ្ឌិត ង្វៀងជីហឹង ជាវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញខាងភ្នែក ,សាស្រ្តចារ្យ បង្រៀនវិញ្ញាសាភ្នែក - សាកលវិទ្យាល័យ វេជ្ជ សាស្រ្ត ផាមង៉ុកថាច់ ។ វេជ្ជបណ្ឌិត ង្វៀងជីហឹង បញ្ចប់ការសិក្សា ជំនាញ ផ្នែកវះកាត់ កែសម្ផស្ស និង ធ្លាប់ធ្វើការនៅតា មន្ទីរពេទ្យធំ ៗ ជាច្រើន និង បង្ហាត់បង្រៀន នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យ ជាច្រើនទៀត ។ បច្ចុប្បន្ននេះ , វេជ្ជ បណ្ឌិត ង្វៀង ជីហឹង ត្រូវជាកំពុងធ្វើជាគ្រូពេទ្យ ដឹកនាំវះកាត់ នៅមន្ទីរពេទ្យ កែសម្ផស្ស ង៉ុកភូវ ។

គ្រូពេទ្យជំនាញវះកាត់កែសម្ផស្ស។

ជាង ២៥ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យវះកាត់ កែសម្ផស្ស ។

ទទួលបានសមទ្ធិផលជាច្រើន ក្នុងវិស័យ កែសម្ផស្ស និង បង្ហាត់បង្រៀន ។

 

ទទួលបានសមទ្ធិផលជាច្រើន ក្នុងវិស័យ កែសម្ផស្ស និង បង្ហាត់បង្រៀន ។

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា