ក្រុមគ្រូពេទ្យមានកិត្យានុភាពនាំមុខគេនៅប្រទេសវៀតណាម

blog image

Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ LEE JUNG HOON – Viện trưởng Viện giải phẫu thẩm mỹ NU SEOUL

មន្ទីរពេទ្យតែងតែមានការគាំទ្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីក្រុមគ្រូពេទ្យមករបស់ក្រុមហុ៊នយ៉ាងធំទាក់ទងទៅនឹងកែសម្ផស្សម៉ាកZEAHMedicalGroupដែលត្រូវបានផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាហើយជួយគាំទ្រនូវចំណេះដឹងឯកទេស លើកកំពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈជូនដល់គ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូ។

The Heart Of The Profession – Commitment To Quality And Trust

The Heart Of The Profession – Commitment To Quality And Trust

This is indeed the primary criterion through which Ngoc Phu Aesthetic Hospital strives to provide greater quality services to customers.

មើលបន្ថែមទៀត
Trusted Plastic Surgery Hospital in Ho Chi Minh City

Trusted Plastic Surgery Hospital in Ho Chi Minh City

Women's increased need for attractive appearance is partially related to societal influences. The difficulty of interpersonal communication is increasing people's awarene...

មើលបន្ថែមទៀត
The Most Prestige Plastic Surgery Hospital in District 8

The Most Prestige Plastic Surgery Hospital in District 8

Women have long perceived plastic surgery as a "gift" from God that allows them to completely resolve severe problems with their appearance. Cosmetic solutions have grown...

មើលបន្ថែមទៀត
Procedures With Korean Standards

Procedures With Korean Standards

In order to achieve the desired aesthetic results, customers must choose prestigious cosmetic surgery hospitals, ones that are trustworthy and safe, equipped with modern ...

មើលបន្ថែមទៀត
The Most Up-To-Date Korean Technologies

The Most Up-To-Date Korean Technologies

Ngoc Phu Aesthetic Hospital is known for constantly providing the finest cosmetic solution for customers, allowing Vietnamese locals to have Korean cosmetic services with...

មើលបន្ថែមទៀត
ក្រុមគ្រូពេទ្យមានកិត្យានុភាពនាំមុខគេនៅប្រទេសវៀតណាម

ក្រុមគ្រូពេទ្យមានកិត្យានុភាពនាំមុខគេនៅប្រទេសវៀតណាម

At Ngoc Phu Aesthetic Hospital, a team of surgeons and doctors with more than 30 years of expertise, as well as a system of advanced facilities and equipment, is an excel...

មើលបន្ថែមទៀត