ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Phun môi hồng PRP - Tế bào gốc tự thân - Kỹ thuật độc quyền

We know that common lip tattoo methods can help women "break up" with the lipstick which contains lead and save a considerable amount of time for makeup. However, because of sensitive natural disposition, some women are still afraid of some conditions such as sensitive skin, allergic reaction to tattoo ink ( small bumps that appear around the site of the tattoo; the skin becomes red, slightly swollen and irritated...) We are confident that we can spot the sign of an allergic reaction and treat immediately. As with other place, their tattooists may pass the allergic reaction and continue to tattoo. That may lead to " spend money to get worse ", they have to take antibiotics. But now, with exclusive technology - PRP Lip tattoo - Tattooists at Ngoc Phu Aesthetic Hospital commit to bring to customers the best result and youthful colors as desired.

time
Thời gian phẫu thuật

Đang Cập Nhật

syringe
Phương pháp gây mê

Đang Cập Nhật

hospital
Nhập viện

Đang Cập Nhật

scissors
Cắt chỉ

Đang Cập Nhật

calendar
Thời gian hồi phục

Đang Cập Nhật

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា