ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Filling

Filling is one of the forms which restore the shape of the teeth. This method also prevents infection of viruses which affect tooth enamel. In addition, it helps restore normal function of chipped or ...

Porcelain veneers

Răng sứ thẩm mỹ là giải pháp thẩm mỹ phục hình răng đang được hơn 90% khách hàng lựa chọn và khắc phục những khuyết điểm của răng như khuyết răng, gãy răng, răng mòn men, nhiễm màu… mang đến cho khách...

Braces

These cases: tooth decay, gum disease, tooth loss, affected speech and/or chewing, abnormal wear to tooth enamel, jaw problems... can be treated by braces. Correcting the problem can create a nice-loo...

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា