ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

បង្តូក្បាលច្រមុះ

The nasal tip is big and rough which makes the nose lose its delicate beauty and softness. This has a huge impact to the beauty of the face so it is a big concern of women. Nose tip reduction is the most effective method to improve the status of big nasal tip and help the nose become more delicate, appropriate with the face.

WHY ?

SHOULD YOU APPLY NASAL TIP REDUCTION

People whose nose is high with straight nasal bridge still not have a beautiful nose if the nasal tip is big and wide because it makes the face lose the elegance. Therefore, Nasal Tip Reduction by Korean technology brings a comprehensive beauty to the nose, creating a high, straight nose, small nasal tip which are appropriate with Asian faces.
 
Nasal Tip Reduction is a technique which removes the soft tissue or cartilage, depending on the causes. The procedure is gentle , painless, no scars and not taking convalescence time.

1 Create small nasal tip according to the A-shape standard

Depending on the characteristics of each face as well as the current state of the nose and the causes of  big nasal tip, your surgeon will have the solution for nasal tip reduction, A-shaped rhinoplasty, smaller nostrils.

2 Safer

Nasal Tip Reduction Technique by Korean technology with a team of experienced surgeons, help surgery be quickly and safely done.

3 Painless with minimal scars

Before the surgery, the nose will be given an anesthesia so that the surgeons' operation will be very gentle. Nasal Tip Reduction surgery is done in the nasal cavity and after the surgery is complete, the incision is closed by tiny surture.

4 Maintain the natural beauty forever

 Big nasal tip is shaped and completely corrected by surgeons who help the nose become natural beautiful permanently after only one time of surgery.

WHO? SHOULD APPLY NASAL TIP REDUCTION

1Customers with big nasal tip which disproportionate with the face

2Customers have high nasal bridge but big and wide nasal tip.

3Customers want a natural small tip

NGOC PHU COSMETIC HOSPITAL

PRETIGOUS ADDRESS FOR NASAL TIP REDUCTION

 Nasal Tip Reduction method has become the best solution to correct the big and wide nasal tip. In Vietnam, this new method was directly transfered from Korea technology by the doctors in Ngoc Phu Cosmetic Hospital  with modern equipment in hospitals, guaranteed to deliver successful results and satisfaction absolutely comfortable for customers.
 
When visitting Ngoc Phu Cosmetic Hospital, customers will completely feel secure to experience the latest beauty technologies with professional service style. Furthermore, with surgical procedures follow standard procedures of the Ministry of Health, we ensure to give customers high, straight nose shape and small nasal tip which is appropriate with face.

NASAL TIP REDUCTION PROCEDURE

Nasal tip reduction surgery is a relatively complex surgery, the doctor needs to find out the correct anatomical structure of the nose. In addition, the surgery must be done by a team of experienced doctors to specify the most appropriate method.

The procedure:

1 Consultation and Examination:

Our surgeons will examine the nose status, analyze the cause of big nasal tip to consult the most effective method for our clients.

2 Measure and draw new nose shape

The nasal tip will be carefully measured and shaped to be appropriate with the face.

3 Local anesthesia

Before the surgery, the nose will be given an anesthesia so that the surgery will be gently done without pain.

4 Perform the surgery

Depending on the specific case of the nose, there will be some common methods such as:
 
- Alar cartilage is loose, not closed toward each other:
Surgeons will adjust the cartilage.
 
- Cause of soft tissues:
Our surgeons will remove soft tissue.
 
- Cause of the cartilage and soft tissue:
Our surgeons will adjust cartilage and remove soft tissue to reduce the nasal tip.
 
5Close the incision:
 
The incision is closed by tiny suture so scar will be minimal. 

VIDEO

IMAGES

- The nose is naturally beautiful with high, small nasal tip.
 
- Completely Resolving the situation of short nasal tip which makes the nose is not beautiful.
 
- Maintain beautiful result permanently.
 
 
 
Customer applied services  nasal tip reduction, reshaping chin , double eyelid and canthus extension surgery.

TIME AND COST

SERVICES

PRICE

(MILLION)

TIME

(MINUTE)

Korean Rhinoplasty 10 30
Korean Rhinoplasty for men 12 30
Rhinoplasty with cartilage 25 45
S-line Rhinoplasty 30 45
S-line Rhinoplasty with Plastic surgery 40 60
Nasal tip Reduction 27-32 60
Alar Reduction 6-8 30
     

CUSTOMER REVIEWS

 • Ms. Lai Thanh Huong

  Nasal Tip Reduction in Ngoc Phu

  Đầu mũi của tôi to và bị lệch từ bé khiến tôi không tự tin vào khuôn mặt của mình. Điều này khiến tôi luôn đắn đo suy nghĩ cho đến một ngày được biết đến bệnh viện thẩm mỹ Ngọc Phú qua một người bạn. Tôi đến đây với ước muốn thay đổi hoàn toàn đầu mũi của mình. Kết quả còn hơn tôi mong đợi, giờ đây tôi rất tự tin khi có chiếc mũi đẹp như mong muốn. Cảm ơn bệnh viện Ngọc Phú rất nhiều!

 • Ms. Nguyen Thi Thao

  Nasal Tip Reduction in Ngoc Phu

  Không gì có thể diễn tả được niềm vui của tôi lúc này khi có được chiếc mũi mơ ước.Biết được độ uy tín và chất lượng của thẩm mỹ viện Ngọc Phú qua mạng internet, tôi quyết định đến đây làm phẫu thuật để thu gọn đầu mũi to “không giống ai” của mình.Thật may mắn mũi tôi đã thay đổi hoàn toàn so với lúc trước, rất thon đẹp chứ không to và thô như trước. Mọi người tại bệnh viện thẩm mỹ Ngọc Phú làm việc rất nhiệt tình , chăm sóc mình rất tận tâm từ tư vấn cho đến bác sĩ. Mình nhất định sẽ giới thiệu cho nhiều người!

   
time
Thời gian phẫu thuật

45 phút

syringe
Phương pháp gây mê

Tê vùng mũi

hospital
Nhập viện

Về ngay sau thực hiện

scissors
Cắt chỉ

7 ngày cắt chỉ

calendar
Thời gian hồi phục

Đẹp sau khi cắt chỉ

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា