background

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ 4D

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D ក្លាយជានិន្នាការកែសម្ផស្សថ្មី ពីព្រោះបង្កើតចេញនូវបណ្តាការខុសប្លែកដិតអារម្មណ៍ប្រៀបទៅនឹងបណ្តាបច្ចេកទេសកែច្រមុះមុននេះ, នាំមកជូនបងប្អូននារីនូវរាងច្រមុះសមគ្នា ហើយមានសោភ័ណគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D ​ក្លាយជានិន្នាការកែសម្ផស្សថ្មី ពីព្រោះបង្កើតចេញនូវបណ្តាការខុសប្លែកដិតអារម្មណ៍ប្រៀបទៅនឹងបណ្តាបច្ចេកទេសកែច្រមុះមុននេះ, នាំមកជូនបងប្អូននារីនូវរាងច្រមុះសមគ្នា ហើយមានសោភ័ណគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។

Phương Pháp

វិធីសាស្រ្ត

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D បានអនុវត្តដោយយវិធីគួបផ្សំទាំងឆ្អឹងខ្ចីរបស់ខ្លួន និងឆ្អឹងខ្ចីសិប្បនិមិត្តក្នុងច្រមុះតែមួយ, ជំហរច្រមុះបានកែដោយបំណែកផ្គុំ3D គួបផ្សំនឹងឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀក, ទន្ទឹមនឹងនោះស្លាបច្រមុះក៏បានបង្កើតរូបយ៉ាងស្រឡះ សមជាមួយរង្វង់មុខ។ តាមរយៈនោះ ឆ្អឹងខ្ចីរបស់ខ្លួនប្រើសម្រាប់ស្រូបក្បាលច្រមុះ, ឆ្អឹងខ្ចីសិប្បនិមិត្តជួយលើកក្តោងច្រមុះឲ្យខ្ពស់។ ឆ្អឹងខ្ចីទាំងពីរប្រភេទនេះ មានកម្រិតផ្សាំខ្ពស់ជាមួយរាងកាយ, មិនកើតមានបាតុភាព ឬបង្កឥទ្ធពលអ្វីដល់ច្រមុះឡើយ។

បច្ចេកទេសកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D សម្រាប់បណ្តាករណីច្រមុះទាប, ជំហរច្រមុះខ្លី, ស្បែកក្បាលច្រមុះស្តើង, ស្លាបច្រមុះធំសំប៉ែត... វិធីសាស្រ្តនេះនាំមកនូវភាពកែសម្ផស្ស, ជួយឲ្យ
សម្រេចទាំងស្រុងនូវរូបរាងច្រមុះខ្ពស់, ស្រាវ នៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។

Ưu Điểm

គុណសម្បត្តិ

រាងច្រមុះស្អាត គឺជារាងច្រមុះដាច់ខាតសមជាមួយអត្រានៃបណ្តាបំណែកលើរង្វង់មុខ, ដូច្នេះហើយ ជោគជ័យនៃករណីកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D  ជាមួយបណ្តាគុណសម្បត្តិៈ

រូបរាងច្រមុះស្អាតឥតខ្ចោះនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

ការវះកាត់កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D  មានលទ្ធភាពកែសម្រួលទាំងស្រុងនូវគុណវិត្តិទាំង​ឡាយ​របស់ច្រមុះ, រួមទាំងការកែក្បាលច្រមុះ, លើកក្តោងច្រមុះឲ្យខ្ពស់, បង្រួមតូចក្បាលច្រមុះ, កែជំហរច្រមុះនិងបង្រួមស្លាបច្រមុះ នាំមកជូនមិត្រនូវរូបរាងច្រមុះល្អឥតខ្ចោះនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។

សុវត្ថិភាព, ផ្សាំជាមួយនឹងរាងកាយ

ឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀកនិងបំណែកផ្គុំរូប3D  រួមនឹងឆ្អឹងខ្ចីជីវសាស្រ្តប្រើប្រាស់ក្នុងការកែច្រមុះមានកម្រិតធន់ខ្ពស់, ជួយឲ្យច្រមុះអាចធន់បានជាមួយកម្លាំងប៉ះពាល់ខ្លាំង, អត់ប្រែរូប ។ ឆ្អឹងខ្ចីលើកក្តោងច្រមុះឲ្យខ្ពស់បានរចនាឡើង ដើម្បីក្លែងធ្វើឆ្អឹងខ្ចីរបស់ខ្លួន បានជាមានកម្រិតផ្សាំជាដាច់ខាតជាមួយនឹងរាងកាយ, ធានាសុវត្ថិភាព, គ្មានការលុបបំបាត់, គ្មានប្រតិកម្ម។

អត់បង់ពេលសម្រាកច្រើន

ការអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីក្នុងបច្ចេកទេសកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធចោះគឺអត់ហើម, អត់ឈឺ, ដូច្នេះហើយបន្ទាប់ពីកែច្រមុះហើយរួច អតិថិជនអាចវិលទៅកាន់គេហដ្ឋានវិញភ្លាម ហើយប្រកបការងារជាធម្មតា។

ច្រមុះស្អាតអស់មួយជីវិត

ការវាយទម្លុះក្នុងបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់សារធាតុញាត់ មានលទ្ធអូសបន្លាយនូវលទ្ធផលនៃការ​កែសម្ផស្ស។ បណ្តាប្រភេទឆ្អឹងខ្ចីប្រើប្រាស់ក្នុងការកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D  បន្ទាប់ពីបានផ្គុំចូលក្នុងក្រអូងច្រមុះអត់ចលនា ហើយនាំមកនូវរូបរាងច្រមុះស្អាតជារៀងរហូត។

Chỉ Định

បទកំណត់

ករណីណាគួរកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D

-ច្រមុះមានគុណវិបត្តិច្រើនៈ ច្រមុះទាប, ធំសំប៉ែត, វៀច។

-ចង់កម្មសិទ្ធិរូបរាងច្រមុះស្អាតធម្មជាតិដូចពិត។

 

Quy Trình

ដំណើរការ

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

ពិនិត្យគឺជាជំហានដ៏សំខាន់ ពឹងលើនោះទើបណ្តាអ្នកឯកទេសនឹងកំណត់អនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្តណាសម្រាប់កែច្រមុះនឹងនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សខ្ពស់ជូនអតិថិជន។

ពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តសេវាកម្ម ដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់បានប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាពនិងសម្រេចជោកជ័យ។

វាស់គូររូបរាងច្រមុះឲ្យសមជាមួយនឹងរង្វង់មុខ

ដើម្បីមានរូបរាងច្រមុះស្អាតឥតខ្ចោះ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងវាស់គូរនូវរូបរាងច្រមុះថ្មីឲ្យសមបំផុតជាមួយនឹងរង្វង់មុខ តាំងពីនោះនឹងកំណត់នូវសារធាតុផ្គុំសមស្រប់បំផុត, ដើម្បីបង្កើតកម្រិតខ្ពស់ទន់ល្មើយដល់ច្រមុះ។

សម្លាប់មេរោគនិងចាក់ថ្នាំស្ពឹកតំបន់ច្រមុះ, ត្រចៀក

តំបន់ច្រមុះនិងត្រចៀកនឹងបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ហើយបន្ទាប់មកនឹងដំណើរការចាក់ថ្នាំស្ពឹក, ជួយឲ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D ។

អនុវត្តយកឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀក

ឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀកបានយកយ៉ាងស្រាលៗហើយបិទជិតស្នាមវះដោយចេសដេរកែសម្ផស្ស ដូច្នេះហើយពិតជាអត់ឃើញស្លាកស្នាមឡើយ។

អនុវត្តកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D

បន្ទាប់ពីយកឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀកហើយ គួបផ្សំជាមួយឆ្អឹងខ្ចីសិប្បនិមិត្ត, វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងលះស្រាល ៗ ហើយដាក់សារធាតុផ្គុំចូលដើម្បីបង្កើតរូបរាងច្រមុះស្អាត, ឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀកបានស្រូបការពារ1/3  ក្បាលច្រមុះ, 2/3 ក្តោងច្រមុះបានលើកឲ្យខ្ពស់ដោយឆ្អឹងខ្ចីសិប្បនិមិត្ត។ ឯបច្ចេកទេសកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D នឹងប្រើប្រាស់បំណែកផ្គុំរូប 3D  សម្រាប់កែជំហរច្រមុះ, បង្កើតរូបរន្ធច្រមុះតូចស្អាត ទន្ទឹមនោះ កែបាននូវបណ្តាគុណវិបត្តិរបស់ច្រមុះដ៏ពិបាក ដូចជាច្រមុះកោង, វៀចបន្ទះ​។ បន្ទាប់ពីកែច្រមុះ មិត្រនឹងមានរូបរាងច្រមុះខ្ពស់ស្រឡះ, ស្រស់បស់, ​ស្អាតធម្មជាតិហើយក៏អត់លេចឃើញនូវស្នាមកែសម្ផស្សដែរ។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

ក្រោយពេលអនុវត្តហើយរួច, អតិថិជនត្រឡប់ទៅផ្ទះប្រកបការងារជាធម្មតា។អតិថិជននឹងបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំអតិថិជននៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ណែនាំពីរបៀថែទាំរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីអតិថិជនទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សពេញចិត្តបំផុត។

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

-កម្មសិទ្ធិរាងច្រមុះស្អាតធម្មជាតិ

-សមជាមួយរង្វង់មុខ

-រាងច្រមុះស្អាត, ប្រើប្រាស់បានយូរ

 

Hỏi Đáp

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ 4D  នៅទីណាសុវត្ថិភាពនិងមានប្រិយភាព?

តែងតែឈានមុខក្នុងការអនុវត្តន៍នូវបណ្តាបច្ចេកវិទ្យាកែសម្ផស្សជឿនលឿនបំផុតនៃប្រទេសកូរ៉េសម្រាប់អនុវត្តឲ្យប្រជាជនវៀតណាមជាមួយកងជួរវេជ្ជបណ្ឌិត ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំក្នុងវិស័យកែសម្ផស្ស។ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូធានានាំមកជូនអតិថិជននូវលទ្ធផលកែច្រមុះ Sline ល្អបំផុត។ មកកាន់មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ អតិថិជននឹងបានសាកល្បង នូវបរិស្ថានធ្វើការដ៏ស្ទាត់ជំនាញនិងមានប្រិយភាពបំផុតសព្វថ្ងៃ។

ជាមួយប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ, ឧបករណ៍ទំនើប, ដំណើរការកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D តាមដំណើរការស្តង់ដារនៃក្រសួងសុខាភិបាល, នាំមកជូនអតិថិជននូវរូបរាងច្រមុះសមនឹងរង្វង់​មុខជាទីបំផុត, ផ្តល់នូវរាងច្រមុះស្អាតធម្មជាតិ ហើយតែងតែធ្វើឲ្យពេញចិត្តអតិថិជន ពេល​ដែលធ្វើដំណើរមកកាន់មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ។

-កងជួរអ្នកឯកទេស, វេជ្ជបណ្ឌិតនៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ មានវិញ្ញាបនបត្រអនុវត្ត, កម្រិតមុខជំនាញ, មានបទពិសោធន៍ច្រើន។

-ប្រើប្រាស់សារធាតុឆ្អឹងខ្ចីតែងសម្រេចនូវស្តង់ដារសុវត្ថិភាពជាដាច់ខាត, គុណភាពនៃ FDA អាមេរិក

-ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនទំនើប, ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាកែច្រមុះជួរមុខពីប្រទេសកូរ៉េ, អាមេរិក

គួរឬមិនគួរធ្វើអ្វីក្រោយពេលកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D ?

-ក្រោយពេលកែច្រមុះមិត្រដាច់ខាតត្រូវតែតមនូវបណ្តាប្រភេទអាហារ ងាយនឹងបង្កឲ្យមានស្នាមដូចៈ ត្រកួន, របស់សមុទ្រ, ដំណើប, ស៊ុត, សារធាតុរំញោច, របស់ហឹរក្តៅ... និងបណ្តា​អាហារប្រតិកម្មជាមួយរាងកាយ។

-មិត្រគួរបំពេញបន្ថែមនូវបណ្តាអាហារសម្បូរដោយ protein ដើម្បីមុខរបួសឆាប់ជា។

-ជៀសវាងការប៉ះទង្គិច, ចលនាខ្លាំងឬលេងកីឡា, ហែលទឹក ក្នុងរយៈពេលដំបូង, ហោចណាស់ក៏១ខែដែរ។

-កាត់បន្ថយការដេកផ្អៀងក្នុងរយៈពេល២សប្តាហ៍ដំបូងបន្ទាប់ពីកែច្រមុះដើម្បីជៀសវាងនូវស្ថានភាពវៀច។

-មិនពាក់វ៉ែនតាឬស្ទាបច្រមុះក្នុងខែដំបូង។

តើកែច្រមុះបង់ពេលសម្រាកច្រើនដែរអត់?

កែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D ជាការវះកាត់តូចតាចយ៉ាងងាយ, រយៈពេលអនុវត្តពី៦០-៧៥នាទី។ ដូច្នេះហើយ បន្ទាប់ពីកែច្រមុះហើយរួច, មិត្រអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញភ្លាមដោយមិនបាច់ត្រូវការ​ឈប់សម្រាក។ រាល់ការងារ, ប្រជុំជីវភាពនៅតែអាចប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតា, គ្រាន់តែកាត់បន្ថយការប៉ះទឹកចំតំបន់ច្រមុះ។ ក៏ប៉ុន្តែ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ មិត្រទាំងឡាយត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ គឺមិនត្រូវធ្វើការធ្ងន់ ក៏ដូចជាជៀសវាងនូវការប៉ទង្គិចចំច្រមុះ។

តើកែច្រមុះរចនាសម្ព័ន្ធ4D រយៈពេលប៉ុន្មានទើបអាចដោះនូវបង់រុំ?

បង់រុំមានមុខងារកាត់បន្ថយការហើមនិងរណបច្រមុះមានមុខងារធ្វើឲ្យរាងច្រមុះនៅ១កន្លែង ហើយជួយច្រមុះឲ្យឆាប់បានជាក្នុងរយៈពេលដំបូងបន្ទាប់ពីវះកាត់, ព្រោះអីរយៈពេលនេះរូបរាងច្រមុះមិនទាន់ស្ថេរភាព, រាល់ការប៉ះពាល់ខាងក្រៅ សុទ្ធតែអាចបណ្តាលឲ្យច្រមុះទទួលនូវផលអាក្រក់ក្នុងការកែច្រមុះ។ តាមធម្មតា គឺបន្ទាប់ពី១ខែនឹងកាត់ចេសច្រមុះហើយដោះបង់រណប។

ក្រោយមករយៈពេលប៉ុន្មានទើបអាចទៅធ្វើការជាធម្មតា?

ស្ថិតលើលក្ខណៈនៃការងារ, ប្រសិនបើមិត្រជាអ្នកធ្វើការនៅការិយាល័យ មិនត្រូវជួបជាមួអតិថិជនគឺបន្ទាប់ពីពីរថ្ងៃ, មិត្រអាចទៅធ្វើការជាធម្មតា​ ក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែពាក់រណបច្រមុះនិងបិទ បង់។ ក្នុងករណីការងាររបស់មិត្រត្រូវពលកម្មដោយដៃនិងជើងគឺបន្ទាប់ពី៧-១០ថ្ងៃ, ក្រោយពេលដោះរណប, កាត់ចេស, ច្រមុះស្រកហើម គឺអាចទៅធ្វើការជាធម្មតា។

 

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04