ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Breast Augmentation with Nano Chip

When considering Breast Augmentation, beside factors such as the fame, prestige and experienced doctors,... the implants also play a very significant role. All manufacturers are constantly developing the best implants for ladies. The most remarkable one is Motiva from the US with Nano Chip which is certified by FDA about the safety for the user.

time
Thời gian phẫu thuật

60 phút

syringe
Phương pháp gây mê

Gây mê

hospital
Nhập viện

Nằm viện từ 2-3 ngày

scissors
Cắt chỉ

7 ngày cắt chỉ

calendar
Thời gian hồi phục

Ổn định sau 1 tháng

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា