ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Korean Technology - Vietnamese Beauty

Understanding that the need to beautify of customers is increasing, Ngoc Phu Aesthetic Hospital has cooperated and transfered technology directly with Group ZEAH MEDICAL GROUP and NU Aesthetic Clinic in Seoul - Korea, to promote cosmetic surgery sector in Ngoc Phu Hospital as well as the Vietnames beauty industry to develope further. As a result, we give customers more choices in beauty technology.

Until now, Ngoc Phu Aesthetic Hospital which is one of the leader brands in plastic surgery has always been loved by domestic and foreign clients, maintaining strong position in their hearts with a team of surgeons with over 25 years experience the field of plastic surgery, caring staffs, beauty treatment with high quality. Besides, our hospital is constantly developing new technologies, increasing team of surgeons who have high academic titles and degree and also cooperate with foreign partners to bring Korean technology into Vietnam, this is a necessity in expanding relations and developing beauty industry of Vietnam.

Bringing to clients the latest trend of Korean beauty enhancement 
 
Perfect beauty of the Korean stars has made many people enthuse and desire to own. In addition, today more and more people apply plastic surgery and this seems as a method to help each person be more beautiful, confident, successful and happier.
 
In Vietnam, the Korean technology is gradually becoming a new trend which is chosen by many people to own perfect beauty. One of the aesthetic enhancement addresses which are first choice today is Ngoc Phu Aesthetic Hospital, a famous brand in the beauty industry of Vietnam under the standards of the Ministry of Health with the latest technologies today. In addition, we have a team of experienced surgeons under the support of system of modern infrastructure and equipment.

Professor - Dr. Lee Jung Hoon - First surgeon who is authorized by Ministry of Health in Vietnam to perform plastic surgery in HCMC and work in Ngoc Phu Aesthetic Hospital.

With the desire to become more beautiful and develope to reach international level, bringing Vietnam to advance further in the field of plastic surgery, Ngoc Phu Aesthetic Hospital is always constantly learning from the experience of leading countries in techniques of plastic surgery such as South Korea, the United States ... to perfect client's beauty.

And now, Ngoc Phu is the first hospital cooperates and transfers Korean technology successfully in Vietnam with the ZEAH MEDICAL GROUP and Institute of plastic surgery NU-Seoul- Korea.

Professor, Dr. Lee Jung Hoon - Professor of Plastic Surgery Department in Kosin University - Korea appreciates the facilities and ability of international cooperation of Ngoc Phu Hospital. He confirmed that  Ngoc Phu Hospital is the pioneer and deserves to become the first representative in Vietnam to be transferred standard Korean technology in plastic surgery. That is why Professor, doctor Lee Jung Hoon chooses Ngoc Phu Aesthetic Hospital to cooperate and bring the latest aesthetic enhancement technologies to Vietnamese people.

Lưu ý : kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa từng người

Lưu ý : kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa từng người

 

Lưu ý : kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa từng người

Lưu ý : kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa từng người

time
Thời gian phẫu thuật

Đang Cập Nhật

syringe
Phương pháp gây mê

Đang Cập Nhật

hospital
Nhập viện

Đang Cập Nhật

scissors
Cắt chỉ

Đang Cập Nhật

calendar
Thời gian hồi phục

Đang Cập Nhật

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា