ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើង

blog image

 មន្ទីរពេទ្យតែងតែមានការគាំទ្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីក្រុមគ្រូពេទ្យមករបស់ក្រុមហុ៊នយ៉ាងធំទាក់ទងទៅនឹងកែសម្ផស្សម៉ាកZEAHMedicalGroupដែលត្រូវបានផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាហើយជួយគាំទ្រនូវចំណេះដឹងឯកទេស លើកកំពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈជូនដល់គ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូ។

Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ LEE JUNG HOON – Viện trưởng Viện giải phẫu thẩm mỹ NU SEOUL

បំរើដោយស្មោះចិត្តនិងម៉តចត់

បំរើដោយស្មោះចិត្តនិងម៉តចត់

ឧបករណ៍ទំនើប បច្ចេកវិទ្យាកកែសម្ផស្សមានម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតមានបទពិសោធជាង២៥ ឆ្នាំ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ កំពុងនាំមុខគេនៅក្នុងវិស័យសោភ័ណ្ឌភាព ដើម្បីនាំមកនូវ...

មើលបន្ថែមទៀត
បម្រើប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ 24/7

បម្រើប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ 24/7

ឧបករណ៍ទំនើប បច្ចេកវិទ្យាកកែសម្ផស្សមានម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតមានបទពិសោធជាង២៥ ឆ្នាំ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ កំពុងនាំមុខគេនៅក្នុងវិស័យសោភ័ណ្ឌភាព ដើម្បីនាំមកនូវ...

មើលបន្ថែមទៀត
ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើង

ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើង

នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ វេជ្ជបណ្ឌិតតែងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវចែករំលេកបទពិសោធន៍ឥតឈប់ឈរ និងផ្ទេរដោយផ្ទាល់ពីបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យបំផុតពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បីអនុវត្តទៅឱ្...

មើលបន្ថែមទៀត
ឧបករណ៍ទំនើប

ឧបករណ៍ទំនើប

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូបានវិនិយោគប្រព័ន្ធឧបករណ៍សម្ភារៈទំនើប ទាន់សម័យបំផុត មកពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដូចជា ប្រទេសអាមេរិច ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ប្រទេសកូរ៉េ ។ល។ ដោយមានម៉ាស៊ីនបម្រើល្...

មើលបន្ថែមទៀត