ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

BEAUTIFUL AS KOREAN CELEBRITIES - WITH KOREAN DOCTORS

BEAUTIFULY YOURSELF WITH KOREAN DOCTORS IN VIETNAM BEAUTIFUL AS CELEBRITIES AS DR.LEE JUNG HOON IN NGOC PHU AESTHETIC HOSPITAL

nâng mũi hàn quốc, nâng mũi-1

 

REGISTER NOW TO GET PROMOTION FROM NOW TO 03/06/2018

HOTLINE: +8491 335 8800

NIf you are looking for a safe service and experienced doctors, please visit Ngoc Phu Aesthetic Hospital. We have top Korean doctors in the field.

Beautify yourself as Korean Stars with Dr. LEE JUNG HOON in Ngoc Phu Aesthetic Hospial, special price and many other promotions.

Register for consultation and make your appointment today. Many gifts and offers for those who book in advance.

Kindly please apply these services as follow:

1Rhinoplasty: 5000 USD, discounted price: only 3000 USD

2Breast Augmentation: 8000 USD, discounted price: only 3000 USD


Besides, there are other offers:

3Eyelid Surgeries: discount 500 USD

4Chin Implant: discount 500 USD

Book immediately today, these offers only last for 3 days from 01 to 03 of June 2018.

HOTLINE : 091 335 88 00

 

Khách hàng nâng mũi bọc sụn 1

Khách hàng nâng mũi bọc sụn 2

Khách hàng nâng mũi bọc sụn 3

Hiệu quả của dịch vụ tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា