ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

អតិថិជនលើកច្រមុះកែមកវិញនៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូវ (ភាគ២)

"Nếu được lựa chọn lại, Tôi vẫn chọn phẫu thuật thẩm mỹ". Bạn L - khách hàng tại Ngọc Phú đã chia sẻ về sự thay đổi của mình sau 10 ngày nâng mũi sửa lại. Hãy cùng đón nghe bạn ấy nói gì nhé!

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា