ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Khách hàng Nâng mũi S-Line và Đặt cằm V-Line tại Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú

Cùng lắng nghe chia sẻ của khách hàng sau khi thực hiện nâng mũi Sline và đặt cằm Vline tại Bệnh viện thẩm mỹ Ngọc Phú. Sự hài lòng của khách hàng chính là thước đo chính xác để đánh giá kết quả. Với tiêu chí "THẨM MỸ CÓ TÂM – CAM KẾT CHẤT LƯỢNG & NIỀM TIN" - Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú sẽ luôn làm hài lòng khách hàng.

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា