background

ចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េ

ត្របកភ្នែកមួយជាន់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈទូទៅរបស់ប្រជាជនអាស៊ីហើយនេះជាបញ្ហា គុណវិប្បតត្តិមួយធំរបស់ភ្នែក។ ភ្នែកមានត្របកភ្នែកពីរជាន់ធំ មូល ក្លាយជានិន្នាការថ្មីរបស់យុវវ័យ ដូច្នេះបច្ចេកទេសតភ្ជាប់ត្របកភ្នែកកូរ៉េក្លាយទៅជាជម្រើសដំបូងរបស់ស្រ្តីដែលមានភ្នែកមួយជាន់ ជួយឲ្យគេ ភ្នែកមានត្របកភ្នែកពីរជាន់ធំ មូលបន្ទាប់ពី១៥នាទី។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ត្របកភ្នែកមួយជាន់គឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកនៅទ្វីបអាស៊ី ហើយនេះក៏ជាគុណវិបត្តិមួយយ៉ាងធំរបស់ភ្នែក។ ភ្នែកមួយគូត្របកភ្នែកពីរជាន់ធំមូលកំពុងក្លាយជានិន្នាការថ្មីរបស់យុវជន ដូច្នេះ បច្ចេកទេសចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េប្រសូតចេញបាន​ក្លាយជាជម្រើសជួរមុខរបស់បងប្អូននារីទាំងឡាយដែលមានត្របកភ្នែកមួយជាន់ ជួយឲ្យមានត្របកភ្នែកពីរជាន់ធំមូលក្រោយពេលតែ១៥នាទី។

UPPER EYELID BLEPHAROPLASTY

Phương Pháp

វិធីសាស្រ្ត

ចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

ចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េគឺជាល្បិចកែសម្ផស្សថ្មីបំផុតរបស់កូរ៉េ ទឹកដីនៃផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាកែសម្រស់ទំនើបបំផុតទ្វីបអាស៊ី។ ដូច្នេះ ចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េ មានកម្រិតសុវត្ថិភាព នាំមកនូវសម្រស់ស្អាតឥតទាស់ឲ្យភ្នែក។ សព្វថ្ងៃ ចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូបានផ្ទេរជូននូវបច្ចេកវិទ្យាដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសកូរ៉េ ដើម្បីកែសម្ផស្សឲ្យអ្នកវៀតណាម។

ចុចត្របកភ្នែកគឺជាការវះកាត់តូចអនុវត្តនូវបំណែកនៃត្របកភ្នែកលើ ដើម្បីធ្វើឲ្យភ្នែកមានផ្នត់ត្របកភ្នែកថ្មីតុល្យភាព ច្បាស់លាស់។ តាមរយៈនោះ ដើម្បីអនុវត្តនូវបច្ចេទេសនេះ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងប្រើប្រាស់សរសៃអម្បោះសម្រាប់ប្រើក្នុងកែសម្រស់ភ្នែក បង្កើតបាននូវបណ្តាចំណុចតភ្ជាប់គ្នា រវាងសាច់ដុំទ្ររោមភ្នែកនិងត្របកភ្នែក។ លទ្ធផលនៃបច្ចេកទេសចុចត្របកភ្នែកគឺត្របកភ្នែកថ្មីនឹងបង្កើតយ៉ាងឆាប់ ប្រសិទ្ធភាពកែសម្រស់បានឃើញច្បាស់ត្រឹមតែ១លើក
អនុវត្តប៉ុណ្ណោះ។

Ưu Điểm

គុណសម្បត្តិ

អត់ត្រូវការវះកាត់

ចុចត្របកភ្នែកជាបច្ចេកទេសដូចជាងាយ ត្របកភ្នែកពីរជាន់បានបង្កើតឡើងដោយវិធី វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងបង្កើតជួរតភ្ជាប់រវាងសាច់ដុំទ្ររោមភ្នែកនិងបំណែកស្បែកនៃត្របកភ្នែក បង្កើតបានត្របកភ្នែកថ្មី តែមិនបាច់កាត់លះស្បែក ដូច្នេះហើយ ពិតជាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន។

ត្របកភ្នែកពីរជាន់ស្អាតធម្មជាតិ

ចុចត្របកភ្នែកគឺជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតជួយមិត្រមានភ្នែកមួយគូត្របកភ្នែកពីរជាន់ធំមូលហើយស្រស់ក្មេង។ មុនពេលបង្កើតត្របកភ្នែក វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងវាស់គូរ ថ្លឹងថ្លែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ​ត្របកភ្នែកសមបំផុតជាមួយនឹងរង្វង់មុខទាំងមូល ផ្តល់នូវសម្រស់ស្អាតធម្មជាតិបំផុត។

ផ្តល់នូវត្របកភ្នែកពីរជាន់ស្អាតយូរអង្វែង

អាស្រ័យឧបករណ៍ឯកទេសជាមួយនឹងបច្ចេកទេសជឿនលឿន បច្ចេកទេសចុចត្របកភ្នែកបានអនុវត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់ប្រាកដប្រជាដល់រាល់មីលីម៉ែត្រ ផ្តល់នូវលទ្ធផលរក្សាបានស្ថេរភាព យូរអង្វែង។

ធានាថាអត់ស្នាមហើយអត់ឈឺ

ដោយសារមិនបាច់កាត់លះក្នុងដំណាក់កាលចុចត្របកភ្នែក ដូច្នេះហើយ ធានាថាអត់ទុកនូវស្នាមឡើយ។ បច្ចេកទេសបានអនុវត្តយ៉ាងស្រាលៗ សុវត្ថិភាព ក៏ដូចជាមិនឥទ្ធិពលដល់ការមើលឃើញ ហើយបានចាក់ថ្នាំស្ពឹក ដូច្នេះហើយ មានអារម្មណ៍ថាអត់ឈឺ ឬពិបាកទ្រាំដល់អតិថិជនឡើយ។

Chỉ Định

បទកំណត់

ករណីណាសមស្របជាមួយនឹងចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េ?

-ករណីត្របកភ្នែកមួយជាន់, ត្របកភ្នែកទ្រាប់។

-ត្របកភ្នែកទាំងពីរខាងអត់ស្មើគ្នា។

-ករណីភ្នែកគ្មានស្បែរធូរ, ខ្លាញ់លើស។

-អនុវត្តបានទាំងបុរសនិងនារីដែលមានបំណងចង់កម្មសិទ្ធិត្របកភ្នែកពីរជាន់ធំមូល។

Quy Trình

វេជ្ជបណ្ឌិតពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

ដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សបានដូចចិត្ត វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងកំណត់ ហើយវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពនៃត្របកភ្នែក ហើយកំណត់វិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សល្អបំផុតជូនរាល់មុខសញ្ញានៃអតិថិជន។

ពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តនូវសេវាកម្មនេះដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់បានអនុវត្តទៅដោយសុវត្ថិភាពនិងសម្រេចជោគជ័យ។

កំណត់និងវាស់គូរផ្នត់ថ្មី

ជាមួយឧបករណ៍ឯកទេសវេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការវាស់គូរផ្នត់ត្របកភ្នែកថ្មីដែលត្រូវនឹងបង្កើត ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមស្របបំផុតជាមួយភ្នែកនិងផ្ទៃមុខ។

សម្លាប់មេរោគតំបន់ត្របកភ្នែក

អតិថិជននឹងបានសម្លាប់មេរោគតំបន់ត្របកភ្នែកដែលត្រូវអនុវត្តចុចត្របកភ្នែក ដើម្បីធានាដំណាក់កាលអនុវត្តបានសុវត្ថិភាពបំផុត។

ចាក់ថ្នាំស្ពឹក

អតិថិជនបានចាក់ថ្នាំស្ពឹកនៅហ្នឹងកន្លែង ដូច្នេះ ពេលវេជ្ជបណ្ឌិតអនុវត្តចុចត្របកភ្នែកពិតជា​ស្រួលមែន ហើយស្រាលៗ។

វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការចុចត្របកភ្នែក

វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការបង្កើតផ្នត់បត់ខាងលើនៃត្របកភ្នែកទាំងពីរយ៉ាងប្រាកដប្រជា ផ្អែកលើផ្លូវផ្នត់ត្របកភ្នែកដែលបានគូរ វេជ្ជបណ្ឌិតដោតចេសបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងស្បែកនៃរោមភ្នែកនិងសាច់ដុំទ្ររោមភ្នែក ពេលបើកភ្នែកនឹងបង្កើតបាននូវផ្នត់ត្របកភ្នែក។

ថែទាំក្រោយពេលអនុវត្ត

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច អតិថិជនវិលមកកាន់គេហដ្ឋានប្រជុំជីវភាពជាធម្មតា។ អត់ត្រូវការកាត់ចេសឡើយ។ អតិថិជននឹងបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំអតិថិជននៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្ស
ង៉ុកភូណែនាំពីរបៀថែទាំរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីជួយអតិថិជនទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្រស់ពេញចិត្តបំផុត។

 

Hình Ảnh Trước Sau

-រូបភាពមុននិងក្រោយ

-ត្របកភ្នែកពីរជាន់ធំមូល ស្អាតធម្មជាតិ។

-ភ្នែកមួយគូស្អាតរក្សាប្រសិទ្ធភាពស្ថេរភាព។

-អត់ត្រូវការបង់ពេលសម្រាកឡើយ។

 

Hỏi Đáp

តើចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េនៅទីណាសុវត្ថិភាពហើយមានប្រិយភាព?

ចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េជាការវះកាត់តូច តែដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ត្រូវតែបានអនុ-វត្ត​នៅកន្លែងដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើប វេជ្ជបណ្ឌិតមានឯកទេសខ្ពស់ មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្ស
ង៉ុកភូ គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។

បច្ចេកវិទ្យា, បច្ចេកទេសទាំងអស់បានផ្ទេរជូនពីប្រទេសកូរ៉េ ដូច្នេះ ចុចត្របកភ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ សម្រេចស្តង់ដារសុវត្ថិភាព មានការជំនួយពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនទំនើប។ អាស្រ័យភាពអស់ពីចិត្តនិងភាពល្អិតល្អន់របស់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត ដូច្នេះហើយ អតិថិជនមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាល។

ជាពិសេសជាងនេះទៀត អតិថិជនអនុវត្តចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ បានសាកល្បងនូវសេវាកម្មកែសម្ផស្សគុណភាព ដំណើរការវះកាត់សុវត្ថិភាព។ ក្រោយពេលកែសម្រស់នឹងបានណែនាំដោយអស់ពីចិត្តនូវរបបថែទាំក្រោយពេលវះកាត់សុវត្ថិភាព ឧបត្ថម្ភអតិថិជនទទួលបាននូវភ្នែកមួយគូត្របកភ្នែកពីរជាន់ធម្មជាតិ ហើយតុល្យភាពបំផុត។

ចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េយូរប៉ុន្មានទើបជា?

ប្រៀបទៅនឹងបណ្តាបច្ចេកទេសកែសម្ផស្សនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េអត់មានហើម ជាំ ឬក៏ឈឺច្រើន។ ជាក់ស្តែង បច្ចេកទេសនេះបះពាល់យ៉ាងស្រាល ដើម្បីជួយបង្កើតនូវផ្នត់ត្រ​បកភ្នែកថ្មី។ ដូច្នេះ អតិថិជនអនុវត្តនឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលបំផុតក្នុងដំណាក់កាលកែសម្រស់។

រយៈពេលជាសះស្នាមរបួសនៃការចុចត្របកភ្នែកគឺយ៉ាងឆាប់។ បន្ទាប់ពីអនុវត្តរួច មិត្រអាចប្រជុំជីវភាពស្រាលៗនៅហ្នឹងផ្ទះ ក្រោយពេល៣ថ្ងៃគឺអាចធ្វើការនិងប្រជុំជីវភាពជាធម្មតា។។ ពីព្រោះដំណាក់កាលចុចត្របកភ្នែកបានអនុវត្តយ៉ាងងាយ គោរពតាមស្តង់ដារ មិនសូវទន្រ្ទាន គ្មានការបះពាល់ច្រើនដល់តំបន់ភ្នែក។

ចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េតើបានអស់មួយជីវិតដែរទេ?

មួយក្នុង​ចំណោមគុណសម្បត្តិលេចធ្លោនៃបច្ចេកទេសចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េគឺនាំមកជូនអតិថិជន នូវភ្នែកមួយគូត្របកភ្នែកពីរជាន់ស្អាត ភ្នែកធំមូលហើយធម្មជាតិ ដូចពុំដែលកែសម្រស់ឡើយ

ចុចត្របកភ្នែកកូរ៉េបានអនុវត្តដោយបច្ចេកទេសមិនសូវទន្រ្ទានចូលខាងក្នុង បង្កើតបាននូវផ្នត់ត្របកភ្នែកថ្មីដោយវិធីតភ្ជាប់សាច់ដុំទ្ររោមភ្នែកដោយបណ្តាសរសៃចេសពិសេស ដូច្នេះកម្មសិទ្ធិភ្នែកស្អាតក្នុងរយៈពេលពី៣-៥ឆ្នាំ។

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04