ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

កាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់សំរាប់បរុស

Technique of Korean eyelid surgery is not only for women. Therefore, men more and more come to apply eyelid surgery to own big round double eyelid. This beautifying technology helps completely overcom...

ដាក់ចង្កាសំរាប់បរុស

As society develops, we can clearly feel the change, beautifying is no longer a private issue of women, but men need to take care of themselves more. Because appearance creates more opportunities in w...

វិធីសាស្រ្តសកែច្រមុះអោយបានស្រួចសម្រាប់បុរស

គុណវិបត្តិនៃច្រមុះនឹងធ្វើឱ្យផ្ទៃមុខបរុសបាត់បង់លក្ខណះភេទបុរសនិងសង្ហា។ ច្រមុះរបស់បុរសត្រូវ បានគេចាត់ទុកថាស្អាតបើសិនជាមានរូបរាងរាវស្អាតស្តើង អូសបណ្លាយពីគូលដលើចុងច្រមុះដងច្រមុះ ត្រង់ និងចុងច្រមុះខ្ពស់។ ដើ...

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា