background

កែទំរង់សំរាប់ច្រមុះរដិបរដុប

ការកែរូបរាងច្រមុះទុលឡើងបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូនឹងជួយមិត្រយ៉ាងឆាប់កម្មសិទ្ធិច្រមុះត្រង់ស្អាតធម្មជាតិ។ ដំណោះស្រាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះបំផុតចំពោះបណ្តាករណីច្រមុះគគ្រើម, ច្រមុះវៀច, ជូននូវច្រមុះសមគ្នា, តុល្យភាពជាមួយរង្វង់មុខ, ជួយលើកនូវសម្រស់ធម្មជាតិបំផុត។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ការកែរូបរាងច្រមុះទុលឡើងបច្ចេកវិទ្យាកូរ៉េនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូនឹងជួយមិត្រយ៉ាងឆាប់កម្មសិទ្ធិច្រមុះត្រង់ស្អាតធម្មជាតិ។ ដំណោះស្រាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះបំផុតចំពោះបណ្តាករណីច្រមុះគគ្រើម, ច្រមុះវៀច, ជូននូវច្រមុះសមគ្នា, តុល្យភាពជាមួយរង្វង់មុខ, ជួយលើកនូវសម្រស់ធម្មជាតិបំផុត។

Phương Pháp

ការកែរូបរាងច្រមុះទុលឡើងបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

បច្ចេកទេសការកែរូបរាងច្រមុះទុលឡើងបះពាល់ចូលទៅចំណុចឆ្អឹងដែលត្រូវទុលឡើងនៅត្រង់កណ្តាលក្តោងច្រមុះដោយឧបករណ៍ជំនាញមួយ នឹងបានដាក់ចូលទៅខាងក្នុង​នៃច្រមុះ,ខាត់បំណែកឆ្អឹងដែលទុលឡើងនោះ, ធ្វើឲ្យបំណែកឆ្អឹងនោះបែរជាត្រង់, នៅតាមបណ្តោយនៃច្រមុះ, វេជ្ជបណ្ឌិតត្រូវបង្កើតឡើងនូវភាពតុល្យភាព, សមគ្នានៃទម្រង់ច្រមុះដូចជាក្បាលច្រមុះ, រាងច្រមុះ។

Ưu Điểm

គុណសម្បត្តិ

ច្រមុះទុលឡើងគឺច្រមុះដែលមានបំណែកក្តោងច្រមុះទុលឡើង, បណ្តាលឲ្យច្រមុះអត់ត្រង់, បង្កអារម្មណ៍ថាគម្រាំងរឹងឲ្យផ្ទៃមុខ។ ចំណុចទុលឡើងលើក្តោងច្រមុះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យបាត់នូវភាពសោភណ្ឌទេ នៅទាំងបង្ហាញនូវសរីរវិទ្យារបស់ម្ចាស់ទៀត។ ដូច្នេះហើយ, កែតម្រូវនូវរូបរាងច្រមុះទុលឡើងកំពុងបានអ្នកទាំងឡាយជម្រើសៈ

កែច្រមុះដែលទូលឡើងឲ្យត្រង់ស្អាត

កែរូបរាងច្រមុះដែលទុលឡើងជួយយ៉ាងឆាប់ ស្តារមកវិញនូវស្ថានភាពច្រមុះទុលឡើង, ជួយឲ្យច្រមុះខ្ពស់ជាង ហើយសមជាមួយរង្វង់មុខ នាំមកនូវសម្រស់ស្អាតឥតទាស់ដល់ច្រមុះ។

រក្សាបានច្រមុះស្អាតអស់មួយជីវិត

បច្ចេកវិទ្យាកែតម្រូវច្រមុះទុលឡើងនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យដែលវិធីសាស្រ្តទាំងឡាយមុននេះមិនទាន់ធ្វើបាន, បច្ចេកទេសថ្មីមិនត្រឹមតែនាំមកនូវច្រមុះថ្មីទេ នៅទាំងជួយឲ្យច្រមុះស្អាតរក្សាបានអស់មួយជីវិតទៀតផង។

មិនទុកនូវស្នាម

កែទម្រង់ច្រមុះទុលឡើងបានអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសថ្មីបំផុតសព្វថ្ងៃ​នេះនិងបច្ចេកទេសវះកាត់​ស្រាលៗ, ដូច្នេះហើយអតិថិជនមានអារម្មណ៍ថាស្រួល ហើយអត់ឈឺពេលដែលអនុវត្ត, ជាពិសេស បច្ចេកទេសថ្មីនឹងអត់ទុកនូវស្លាកស្នាមកែសម្ផស្សឡើយ។

មិនបង់ពេលសម្រាកច្រើន

កែច្រមុះទុលឡើងបានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់ ហើយបន្ទាប់ពីអនុវត្តរួច អតិថិជនអាចវិលមកកាន់គេហដ្ឋានភ្លាម ហើយប្រកបការងារជាធម្មតា ដោយមិនបាច់បង់ពេលសម្រាកច្រើន។

 

Chỉ Định

តើករណីណាគួរអនុវត្តកែទម្រង់ច្រមុះទុលឡើង?

-ករណីច្រមុះទាប, ទុលឡើង។

-ករណីចង់កែនូវគុណវិបត្តិរបស់ច្រមុះ, ជួយឲ្យច្រមុះត្រង់, ស្អាត។

Quy Trình

photoForDesktop

ដំណើរការ

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

អតិថិជនបានពិនិត្យពីស្ថានភាពច្រមុះនាពេលបច្ចុប្បន្ន, តាំងពីនោះនឹងកំណត់ពីវិធីសាស្រ្តកែទម្រង់ច្រមុះទុលឡើងសមស្របបំផុត។

ពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តសេវាកម្ម ដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់បានអនុវត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសម្រេចជោគជ័យ។

កំណត់អត្រាច្រមុះទុលឡើងត្រូវការកែ

ដើម្បីធានាភាពសោភណ្ឌ, វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងកំណត់នូវអត្រាច្រមុះទុលឡើងត្រូវកែយ៉ាងណាឲ្យ​សមស្របបំផុតជាមួយនឹងរង្វង់មុខ។

ចាក់ថ្នាំស្ពឹកតំបន់ច្រមុះ

តំបន់ច្រមុះនឹងបានចាក់ថ្នាំស្ពឹក ដូច្នេះហើយមិត្តមានអារម្មណ៍ថាស្រួលមិនពិបាកទ្រាំពេលដែលអនុវត្ត។

ដំណើរការកែទម្រង់ច្រមុះទុលឡើង

ស្ថិតលើលក្ខណៈឆ្អឹងទុលឡើងនៃច្រមុះ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងដំណើរការកែតម្រូវបំណែកឆ្អឹងដែលទូលឡើង, តុល្យភាពរូបរាងច្រមុះថ្មី ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រង់និងសមបំផុតជាមួយនឹងរង្វង់មុខ។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

ក្រោយពេលអនុវត្តហើយរួច អតិថិជនវិលមកកាន់គេហដ្ឋានប្រកបការងារជាធម្មតា។ អតិថិជននឹងបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំនៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ណែនាំពីរបៀបថែទាំរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីអតិថិជនទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សពេញចិត្តបំផុត។

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

-ច្រមុះត្រង់ស្អាតធម្មជាតិ

-ច្រមុះសមជាមួយនឹងតួនៃរង្វង់មុខ។

-រក្សាបានច្រមុះស្អាតយូរអង្វែង។

 

Hỏi Đáp

សំណួរចម្លើយ

កែទម្រង់ច្រមុះទុលឡើងតើមានធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្តូរនូវសរីរវិទ្យាដែរអត់?

ច្រមុះទុលឡើងគឺជាគុណវិត្តិធំមួយ ធ្វើឲ្យរូបរាងច្រមុះមិនបានតុល្យភាព ហើយងាយនឹងដឹងពេលដែលមើលផ្អៀង។ ក្រៅពីនោះ, អ្នកដែលមានក្តោងច្រមុះទុលឡើង តែងតែបានចាត់ទុកថាមានសរីរវិទ្យាអត់ល្អ, រាល់កិច្ចការពុំបានរលូន។ ព្រោះដូច្នេះហើយ, មិត្រគួរតែកែច្រមុះទុលឡើង ពីព្រោះការវះកាត់កែទម្រង់ច្រមុះបានចាត់ទុកថាជាដំណោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព, ជួយស្តារមកវិញនូវបណ្តាគុណវិបត្តិនៃរូបរាងច្រមុះទុលឡើង, គគ្រើម នាំមកនូវភាពសមគ្នាឲ្យផ្ទៃមុខទាំងមូល។

កែច្រមុះទូលឡើងឈឺដែរអត់?

នេះគឺជាសំណួរមួយរបស់អតិថិជនជាច្រើន, ទោះជាការជ្រៀតជ្រែកណាមួយចូលទៅក្នុងខ្លួនប្រាណក៏នឹងបង្កឲ្យមានអារម្មណ៍ថាឈឺ, តិចឬច្រើនស្ថិតលើកម្រិតប៉ះពាល់នៃធាតុរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ។ ហើយកែច្រមុះទុលឡើងក៏ដូច្នោះដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែមុនពេលដំណើរការអនុវត្ត វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងចាក់ថ្នាំស្ពឹក ដើម្បីក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តពិតជាគ្មានអារម្មណ៍ថាឈឺឬពិបាកទ្រាំឡើយ។ ដូច្នេះហើយ, គ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថាឈឺពេលដែលចាក់ថ្នាំស្ពឹកតែប៉ុណ្ណោះណ៎ា!

ក្រោយពេលអនុវត្តកែច្រមុះទុលឡើងហើយរួច គឺមានថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ រួមជាមួយបច្ចេកទេសទំនើបនាពេលសព្វថ្ងៃ គឺការពិបាកទ្រាំបានកាត់បន្ថយជាអតិបរមា។

 

កែច្រមុះទុលឡើងតើរក្សាបានមួយជាតិដែរអត់?

កែច្រមុះទុលឡើងវេជ្ជបណ្ឌិតអនុវត្តដោយវិធីកម្ចាត់ចោលនូវបំណែកនៃឆ្អឹងដែលទុលឡើងនៅកណ្តាលច្រមុះ, តាមសំណូមពររបស់អតិថិជន, បើសិនជាអតិថិជនមានបំណងចង់បានរាងច្រមុះខ្ពស់ត្រង់ជាង គឺវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងប្រើសារធាតុសិប្បនិមិត្ត ដើម្បីលើកក្តោងច្រមុះឲ្យខ្ពស់, បើអតិថិជនគ្រាន់តែចង់ដោះស្រាយនូវបំណែកក្តោងច្រមុះទុលឡើងគឺមិនបាច់ដាក់សារធាតុលើកក្តោងច្រមុះឲ្យខ្ពស់ឡើង។ ក្រោយពេលអនុវត្តកែទម្រង់ច្រមុះទុលឡើងហើយរួច, មិត្រនឹងរក្សាបាននូវរាងច្រមុះស្អាតស្ថេរភាពជារៀងរហូត។

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04