ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
(+855) 0719657999 (+84) 913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Areola Reduction

The size of the areola which is too big will significantly reduce the aestheticism of a beautiful breast. This is truly an inconvenient thing for women, losing the aestheticism or even can cause inferiority. Understanding this fear of women, Ngoc Phu Aesthetic Hospital apply method of areola reduction by new technique, help the areola become appropriate to the face quickly, maximizing the perfect beauty for sexy breast.

thu nhỏ quầng vú cho dáng ngực đẹp, cân đối tại bệnh viện thẩm mỹ Ngọc Phú

WHY ?

SHOULD YOU APPLY AREOLA REDUCTION

Areola which is the dark skin surrounding the nipple, is considered to be beautiful when it is pink and pretty small, appropriate with breast size. When areola is stretched, it will make the breast lose the natural beauty. The phenomenon of stretched areola can be caused by many reasons, including genetic, breastfeeding ....
 
Technique of areola reduction is done by removing pigmented skin in the outer part of the areola under determined size to be the most appropriate with the breast and nipple. This is the most effective method to help reduce areola to the desired size. Surgery is gently and quickly done and ensure absolute safety for customers.

1Technique of areola reduction help bring new dimension to the areola which will be appropriate with the breast, ensuring the highest aestheticism.


2Areola Reduction under new technique is gently and quickly done.

3Absolutely not affect the function of the mammary glands and  breastfeeding.

 

4Technique of areola reduction uses small incision so there will be completely no scars. Results of areola reduction will remain permanently.


5Areola reduction ensures the absolute safety and does not affect the sense of the breast or its function..

WHO? SHOULD APPLY AREOLA REDUCTION

1Women who have inappropriate or unrounded areolar.

2In case areola is too large because of breastfeeding.

3In case areola in two sides are not equal. 

NGOC PHU AESTHETIC HOSPITAL

PRESTIGIOUS ADDRESS FOR SAFE AREOLA REDUCTION

Ngoc Phu Aesthetic Hospital always update the most modern technology from Korea to thoroughly overcome weaknesses of the breast in the most effective way. In particular, the technique of areola reduction help you own round and naturally beautiful areola with the balanced rate.
 
Technique of Areola Reduction in Ngoc Phu Aesthetic Hospital is gently and quickly performed by a team of doctors with more than 25 years of experience, according to standard procedure of the Ministry of Health. We ensure that the naturally beautiful result will maintain permanently for all customers.

 

PROCEDURE OF AREOLA REDUCTION

1Consultancy and Examination 

Customers will be examined and determined the rate of breast area to consult for customers the most beautiful areola size.

2Local Anesthesia 

Khách hàng sẽ được gây tê cục bộ vùng ngực, vì thế khi thực hiện thu nhỏ quầng vú khách hàng sẽ hoàn toàn không đau.

3Tiến hành thu nhỏ quầng vú

Customers will receive a local anesthesia in breast area. Therefore, when doctor perform the surgery, customers will completely feel painless..

4Closing the incision

After finishing the process of areola reduction, doctors will close the incisions by aesthetic sutures.

VIDEO

 

IMAGES

- Slim areola which is appropriate with nipple.
 
- Naturally beautiful breasts.

- Maintaining a beautiful result of areola permanently.

 

Hiệu quả của dịch vụ tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người

Hiệu quả của dịch vụ tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người

Hiệu quả của dịch vụ tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người

Hiệu quả của dịch vụ tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người

Hiệu quả của dịch vụ tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người

TIME AND COST

    60 phút

CUSTOMER REVIEWS

 • Chị Phạm Thị Yến Trang

  Thu nhỏ quầng vú tại Ngọc Phú 

  Quầng vú quá to làm mình khá tự ti mỗi khi gần gũi chồng, điều này không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống nhưng mình luôn muốn mình là người hoàn hảo, vì thế mình đã quyết định giải quyết nỗi lo này bằng cách tìm đến bệnh viện thẩm mỹ Ngọc Phú, mình chọn mình viện để đảm bảo uy tín và an toàn khi làm thẩm mỹ và cuối cùng mình đã có kết quả hoàn hảo như mong đợi, giờ ngực mình rất đẹp và tự tin vì điều này.

 • Chị Nguyễn Thị Thanh

  Thu nhỏ quầng vú tại Ngọc Phú 

  Quầng vú của mình bẩm sinh đã khá to, không hài hòa với ngực, đây là một vấn đề thầm kín nhưng mình khá e ngại. Sau này được chị họ có giới thiệu Bệnh viện Ngọc Phú, thế là mình và chị đến tư vấn và mình quyết định thực hiện thu nhỏ quầng vú luôn. Thời gian thực hiện rất nhanh và sau đó mình về nhà sinh hoạt bình thường. Giờ thì kích thước quầng vú rất hài hòa và tự nhiên, mình vui lắm.

 •  
time
Thời gian phẫu thuật

Đang Cập Nhật

syringe
Phương pháp gây mê

Đang Cập Nhật

hospital
Nhập viện

Đang Cập Nhật

scissors
Cắt chỉ

Đang Cập Nhật

calendar
Thời gian hồi phục

Đang Cập Nhật

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា