background

ផ្លុំបបូរមាត់ Collagen

ផ្លុំបបូរមាត់ Collagen ជាបច្ចេកវិទ្យាផ្លុំបបូរមាត់ថ្មីបំផុតនៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូកាន់តែ«ចំណាត់ថ្នាក់ដ៏អស្ចារ្យ» ខណៈដែលប្រជុំគ្រប់បណ្តាចំណុចពិសេសរបស់ បណ្តាបច្ចេកទសចាស់ ហើយនៅទាំងកែថ្មីជាងទៀត ដើម្បីសមស្របជាមួយនារីស៊ីវិល័យ។ បច្ចេកវិទ្យាថ្មីប្រើប្រាស់ collagen សម្រាប់នាំចូលដល់រាល់ស្រទាប់កោសិកាបបូរមាត់ ជួយឲ្យបបូរមាត់កាន់តែហ្មត់រលោង ទន់ល្មើយ ស្អាត ប្រៀបបានដូចផ្កាពណ៌ផ្កាឈូក មើលទៅឃើញយ៉ាងស្រាលហើយធម្មជាតិ។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ផ្លុំបបូរមាត់ Collagen ជាបច្ចេកវិទ្យាផ្លុំបបូរមាត់ថ្មីបំផុតនៅមន្ទីរពេទ្យង៉ុកភូកាន់តែ«ចំណាត់ថ្នាក់ដ៏អស្ចារ្យ»  ខណៈដែលប្រជុំគ្រប់បណ្តាចំណុចពិសេសរបស់បណ្តាបច្ចេកទសចាស់ ហើយ​នៅទាំងកែថ្មីជាងទៀត ដើម្បីសមស្របជាមួយនារីស៊ីវិល័យ។ បច្ចេកវិទ្យាថ្មីប្រើប្រាស់ collagen សម្រាប់នាំចូលដល់រាល់ស្រទាប់កោសិកាបបូរមាត់ ជួយឲ្យបបូរមាត់កាន់តែហ្មត់រលោង ទន់ល្មើយ ស្អាត ប្រៀបបានដូចផ្កាពណ៌ផ្កាឈូក មើលទៅឃើញយ៉ាងស្រាលហើយធម្មជាតិ។

Phương Pháp

ផ្លុំបបូរមាត់ Collagen គឺជាអ្វី?

Collagen គឺមួយក្នុងចំណោមធាតុផ្សំក្រោមស្បែកមានមុខងារធ្វើឲ្យណែនរលោង ហើយរក្សាបាននូវភាពស្រស់ក្មេងឲ្យកោសិកា។ អាស្រ័យលក្ខណៈលេចធ្លោនោះ បណ្តាអ្នកឯកទេសកែសម្ផស្សបានអនុវត្តក្នុងការផ្លុំបបូរមាត់ collagen ជួយឲ្យបងប្អូននារីកម្មសិទ្ធិបបូរមាត់មួយគូរុងរឿងជាមួយពណ៌សម្បុរស្រស់ក្មេង ស្រស់បស់។

ក្នុងផ្លុំបបូរមាត់ collagen នឹងលាយទឹកថ្នាំផ្លុំជាមួយបរិមាណល្មមគ្រប់លក្ខណៈ collagen បន្ទាប់មកប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនសាក់ទំនើប ដើម្បីដើរពណ៌ផ្ទាល់ឡើងតំបន់បបូរស្លេកពណ៌។ ព្រោះបានបំពេញបន្ថែ​មនូវ collagen ដូច្នេះហើយ បបូរមាត់មួយគូមានពណ៌ស្រស់ភ្លឺ ជាសះហើយបង្កើតមកវិញជ្រៅតាំងខាងក្នុងចេញ។ អាស្រ័យដូច្នោះហើយ ផ្ទៃស្បែកនឹងរក្សាបាននូវភាពណែរលោង ជម្នះទាំងស្រុងនូវស្ថានភាពស្ងួតបបូរមាត់។

 

 

Ưu Điểm

ប្រើប្រាស់ collagen ធ្វើឲ្យបបូរមាត់ហ្មត់

Collagen បានដាក់ចូលទៅពេលដែលផ្លុំបបូរមាត់ នឹងជួយឲ្យបបូរមាត់ក្រហមដូចបបូរមាត់កូនក្មេង បង្កើតបាននូវភាពធម្មជាតិ ណែនរលោង ពណ៌បបូរមាត់ត្រូវស្តង់ដារស្អាត ស្រស់បស់ នៅទាំងជម្នះដ៏អស្ចារ្យនូវបណ្តាគុណវិបត្តិនៃបបូរមាត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

បានអនុវត្តដោយកងជួរជំនាញការមានបទពិសោធន៍ច្រើន

ផ្លុំបបូរមាត់ Collagen នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ នឹងបានកងជួរអ្នកបច្ចេកទេសមានបទពិសោធន៍ច្រើន ជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ជូនអតិថិជន  ធានាសុវត្ថិភាព។

ជាសះឆាប់ជាងធៀបទៅនឹងវិធិសាស្រ្តមុននេះ

Collagen នឹងជំរុញកោសិការីកចម្រើន និងជាសះស្នាមរបួសយ៉ាងឆាប់ បន្ទាប់ពីផ្លុំបបូរមាត់
​​រយៈពេលជានឹងកាត់ខ្លីជាងយ៉ាងច្រើន។

បង្កើតមកវិញនូវផ្ទៃស្បែកបបូរមាត់ថ្មី ក្រហមហើយធម្មជាតិ

អាស្រ័យ collagen  បានដាក់ចូលបបូរមាត់នឹងជំរុញផលិត collagen មានមុខងារយ៉ាងអស្ចារ្យក្នុងការបង្កើតមកវិញនូវផ្ទៃស្បែកបបបូរមាត់ថ្មីក្រហមរលោង ហើយធម្មជាតិបន្ទាប់ពីផ្លុំបបូរ
មាត់។

Chỉ Định

តើករណីណាត្រូវការអនុវត្តផ្លុំបបូរមាត់ collagen ?

  • ករណីបបូរមាត់ជាំ បបូរមាត់ស្លេក
  • ករណីបបូរមាត់អត់ច្បាស់រឹម អត់សមគ្នា
  • ករណីចង់បានបបូរមាត់ក្រហមធម្មជាតិ

Quy Trình

ដំណើរការ

អ្នកជំនាញប្រឹក្សាអំពីពណ៌បបូរមាត់ និងជ្រើសនូវរាងបបូរមាត់សមស្របជូនអតិថិជជន ស្ថិត​លើរាល់ករណីជាក់ស្តែងនិងរង្វង់មុខដោយឡែកនៃមនុស្សម្នាក់ៗ អ្នកជំនាញប្រឹក្សានឹងជ្រើសជូនអតិថិជននូវរាងបបូរមាត់ស្អាតបំផុត។

គ្មានអារម្មណ៍ឲ្យបបូរមាត់

អតិថិជននឹងគ្មានអារម្មណ៍តំបន់បបូរមាត់ ដើម្បីពេលអនុវត្តផ្លុំបបូរមាត់ ពិតជាយ៉ាងស្រាល ពិតជាអត់ឈឺ។

ពិនិត្យឧបករណ៍គ្មានមេរោគ

អតិថិជននឹងស្ងប់ចិត្តពេលអនុវត្តផ្លុំបបូរមាត់ collagen នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ព្រោះបាន​អនុវត្តក្នុងបរិស្ថានគ្មានមេរោគ ឧបករណ៍បានផ្លាស់ថ្មីដោយឡែកសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ៗ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ប្រឆាំងនឹងការរលាក។

អនុវត្តផ្លុំបបូរមាត់

ផ្លុំបបូរមាត់បបានផ្អាប់ថ្នាំស្ពឹក ដូច្នេះហើយមិត្រនឹងអារម្មណ៍ថាយ៉ាងស្រាលពេលអនុវត្តផ្លុំបបូរមាត់ collagen នឹងបានលាបស្មើលើបបូរមាត់ ដើម្បីជំរុញផលិត collagen ជួយបបូរមាត់ឡើងពណ៌ដូចប្រាថ្នា បបូរមាត់ណែនរលោងស្រស់ក្មេង។

ណែនាំពីរបៀបថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ

បន្ទាប់ពីអនុវត្តផ្លុំបបូរមាត់ហើយរួច អតិថិជននឹងបានអ្នកជំនាញណែនាំពីរបៀថែទាំនៅហ្នឹងផ្ទះ ដើម្បីឆាប់សម្រេចបាននូវលទ្ធផលដូចប្រាថ្នា។

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

  • ពណ៌សម្បុរធម្មជាតិ ហើយរឹមបបូរមាត់ពេញលេញ ណែនរលោង ស្រស់បស់។
  • ជម្នះនូវស្ថានភាពបបូរមាត់ជាំ បបូរមាត់វៀច បបូរមាត់ស្តើងឬបបូរមាត់ក្រាស់។
  • បបូរមាត់ឆាប់ឡើងពណ៌ជាងបណ្តាវិធីសាស្រ្តមុននេះ។

 

 

Hỏi Đáp

បបូរមាត់ជាំតើមានឡើងពណ៌ដែរអត់?

តាមបណ្តាអ្នកជំនាញគឺប្រាកដជានឹងឡើងពណ៌ ក៏ប៉ុន្តែឡើងដិតឬព្រាលគឺស្ថិតលើ70%  នៃបច្ចេកទេសរបស់អ្នកបច្ចេកទេសផ្លុំសាក់  30% ដែលនៅ គឺស្ថិតលើធាតុរបស់មិត្រ។ ស្ថិតលើកម្រិតបបូរមាត់ជាំរបស់មិត្រយ៉ាងដូចម្តេច ដែលអ្នកជំនាញនឹងមានវគ្គវិនិច្ឆ័យបានសមស្រប ហើយសម្រេចនូវលទ្ធផលល្អបំផុត។

ផ្លុំបបូរមាត់ collagen រយៈពេលប៉ុន្មានទើបរបក ហើយពណ៌ស្ថេរភាព?

បន្ទាប់ពី២-៣ថ្ងៃបបូរមាត់របស់មិត្រនឹងរបកមួយស្រទាប់ស្តើង។ ពណ៌បបូរមាត់ឡើងត្រូវស្តង់ដារបំផុត ស្អាតបំផុតបន្ទាប់ពីប្រមាណពី១-៣ខែ។ ក៏ប៉ុន្តែ ត្រូវតែគោរពតាមបណ្តាប្រការយកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បីបបូរមាត់បានរបកទាំងស្រុង​ ធម្មជាតិ។

តើមានវិធីណាបបូរមាត់ឆាប់របកស្រកាបន្ទាប់ពីផ្លុំបបូរមាត់ collagen ដែរអត់?

ដើម្បីបបូរមាត់ឆាប់របកស្រកាបន្ទាប់ពីផ្លុំបបូរមាត់ របៀបតែមួយគត់ គឺមិត្រត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការបំប៉នបបូរមាត់។ ជាពិសេស ចូរយកចិត្តទុកដាក់ៈ

រក្សាបបូរមាត់ជៀសទឹកក្នុងរង្វង់ប្រមាណ៣ថ្ងៃដំបូង។

ពេលចេញផ្លូវត្រូវពាក់ម៉ាស់ ជៀសវាងការប៉ះនឹងកម្តៅថ្ងៃ។

អត់បកនូវស្រទាប់ស្រកាលើបបូរមាត់ដោយខ្លួនឯង។

អត់ប៉ះចូលបបូរមាត់ អត់លិឍបបូរមាត់។

លេបថ្នាំតាមការណែនាំរបស់អ្នកជំនាញកែសម្ផស្ស។

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04