background

ស្រូបជាតិខ្លាញនៅភ្លៅ

ចង់ឲ្យជើងមួយគូស្រឡះស្អាតហើយមានអារម្មណ៍ថាមើលទៅ ឃើញវែងដូចបណ្តាអ្នកបង្ហាញម៉ូត ដែលមិត្រធ្លាប់តែប្រាថ្នា ដំណោះស្រាយល្អបំផុត គឺត្រូវពឹងដល់វិធីសាស្រ្តបឺតខ្លាញ់ភ្លៅ។ ព្រោះវិធីសាស្រ្តនេះ អាចជួយកម្ចាត់បានយ៉ាងប្រាកដប្រជានូវបរិមាណខ្លាញ់លើសនៅបណ្តាតំបន់ដូចភ្លៅក្នុង, ភ្លៅមុខ, ភ្លៅក្រៅ ឬក៏អាចបឺតបានខ្លាញ់នៅខាងក្រោយនៃក្បាល ជង្គង់។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ខ្លាញ់លើសដែលនៅបណ្តាតំបន់ដូចជាពោះ, ភ្លៅ ឬកំភួនដៃ ជាតំបន់ដ៏ពិបាកដើម្បីដុតឆេះ, ទោះជាមិត្របានអនុវត្តនូវរបបបរិភោគតមយ៉ាងតឹងតែ ឬក៏ហ្វឹកហាត់យ៉ាងស្វាហាប់ តែដើម្បីដុតឆេះខ្លាញ់លើសនៅត្រង់តំបន់ទាំងនេះពិតជាយ៉ាងពិបាក។ បឺតខ្លាញ់ភ្លៅជាវិធីសាស្រ្តល្អបំផុត, វាជួយកម្ចាត់នូវបណ្តាជាលិកាខ្លាញ់លើស ដើម្បីបង្កើតមកវិញនូវបណ្តាស្នាមស្អាតលើរាងកាយ ហើយនាំមកនូវរាងស្រស់ស្អាតជាង។

Phương Pháp

បឺតខ្លាញ់ភ្លៅនឹងអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

បឺតខ្លាញ់ភ្លៅជាវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សដើម្បីឆាប់កម្ចាត់ចោលនូវខ្លាញ់លើសត្រង់តំបន់ភ្លៅចេញពីខ្លួន។ ដោយការឆូតមួយតូច, វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការដាក់ឧបករណ៍បឺតចូលទៅតំបន់ខ្លាញ់ក្រោមស្បែក ហើយបឺតចេញមកក្រៅ។ ដំណាក់កាលបានប្រព្រឹត្តឡើងយ៉ាងឆាប់, ក្នុងរង្វង់ពី៦០ដល់៩០នាទី ស្ថិតលើបរិមាណខ្លាញ់លើសរបស់រាងកាយ។ តាំងពីនោះ ជួយឲ្យរង្វង់ភ្លៅកាន់តែស្រាវ, ការវាស់វែងថយចុះមធ្យមពី៨-១០សង់ទីម៉ែត្រ, ផ្តល់ជូនមិត្រនូវរាងរៅតុល្យភាពដូចចិត្ត។

 

Ưu Điểm

កម្ចាត់ខ្លាញ់លើសរបស់ភ្លៅតែមួយលើកអនុវត្ត

បឺតខ្លាញ់ភ្លៅជាវិធីសាស្រ្តប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់កម្ចាត់ខ្លាញ់លើសយ៉ាងឆាប់ ដោយមិនបាច់ហូបតម, ហ្វឹកហាត់។ល។ ខ្លាញ់លើសបានទៅជារាវ ហើយកម្ចាត់ចោល ដូច្នេះគ្រាន់តែ១លើកអនុវត្ត ដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដូចប្រាថ្នា។

ធានាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន

បច្ចេកទេសបឺតខ្លាញ់ភ្លៅ បានអនុវត្តដោយកងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតមានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំ នឹងជំនួយការពីប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនឧបករណ៍ទំនើប, ធានាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន។

សំចៃបានពេលវេលា

រយៈពេលអនុវត្តបឺតខ្លាញ់ភ្លៅបានអនុវត្តយ៉ាងឆាប់តែប្រមាណ៦០នាទី, វិធីសាស្រ្តមួយយ៉ាងឆាប់ ជូនដល់អតិថិជនគ្រប់រូប, អត់បង់ពេលសម្រាកច្រើនឡើយ។

 

 

 

Chỉ Định

ករណីណាគួរនឹងបឺតខ្លាញ់ភ្លៅ?

-តំបន់ភ្លៅផ្លួតជើងមានខ្លាញ់លើសច្រើន

-បណ្តាករណីចង់បានជើងមួយគូស្រាវ

 

Quy Trình

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

អតិថិជនបានវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសពិនិត្យ, ជួយអតិថិជនឆ្លើយតបនូវចម្ងល់នានាទាក់ទងដល់កាតបឺតខ្លាញ់ភ្លៅ និងពិគ្រោះយោបល់អំពីវិធីសាស្រ្តល្អបំផុតជូនដល់អតិថិជន។

ពិនិត្យជាទូទៅនិងពិនិត្យសុខភាព

មុនពេលដំណើរការវះកាត់,​ អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពជាទូទៅ, ធានាគ្រប់លក្ខខណ្ឌអនុវត្តការវះកាត់ ដើម្បីនាំមកនូវលទ្ធផលដូចប្រាថ្នា។

គូសសញ្ញាតំបន់ជាលិកាខ្លាញ់ត្រូវកម្ចាត់ចោល

យោងតាមស្ថានភាពខ្លាញ់ភ្លៅរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗ, វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងដំណើរការកំណត់តំបន់,គូសសញ្ញានូវបណ្តាជាលិកាខ្លាញ់ ដើម្បីដំណាក់កាលបឺតខ្លាញ់បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងឆាប់រហ័ស​ ហើយប្រាកដប្រាជាទៀតផង។

សម្លាប់មេរោក

តំបន់ភ្លៅនឹងបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងដំណាក់កាល​អនុវត្ត​បឺតខ្លាញ់ភ្លៅអត់មានមេរោគ។

ចាក់ថ្នាំស្ពឹកឬក៏ចាក់ថ្នាំសណ្តំមុន

បឺតខ្លាញ់ភ្លៅជាការវះកាត់ ដូច្នេះត្រូវបានអនុវត្តនៅមន្ទីរពេទ្យឯកទេសវះកាត់កែសម្ផស្ស។ មុនពេលដំណើរការ អតិថិជនបានចាក់ថ្នាំស្ពឹក (ឬចាក់សណ្តំមុន) ដូច្នេះពិតជាអត់ឈឺក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត។

អនុវត្តបឺតខ្លាញ់ភ្លៅ

ស្ថិតលើករណីជាក់ស្តែង,​វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការបឺតខ្លាញ់ភ្លៅតាមតំបន់ដែលបានកំណត់​ ជាខាងដើម។ ដោយឧបករណ៍ជំនាញពិសេស, វេជ្ជបណ្ឌិតលះនូវកោសិកាខ្លាញ់និងយកចេញមកក្រៅដោយការវះមួយតូច។ បន្ទាប់មកកម្ចាត់ខ្លាញ់លើស, វេជ្ជបណ្ឌិតដំណើរការបង់រុំតំបន់ភ្លៅ​ ដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពប្រសើរបំផុត។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

បន្ទាប់ពីអនុវត្តរួច, អតិថិជននឹងបានសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យមួយថ្ងៃ ដើម្បីបានកងជួរវេជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកថែទាំជំងឺថែទាំក្រោយពេលវះកាត់។

 

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

-បរិមាណខ្លាញ់លើសត្រង់តំបន់ភ្លៅថយចុះយ៉ាងឆាប់ ហើយឃើញយ៉ាងច្បាស់។

-ភ្លៅជើងនឹងណែនហាប់ជាង។

-យកមកវិញនូវរាងរៅស្រឡះ, បង្កើតបានអារម្មណ៍ជើងវែងជាង។

 

 

Hỏi Đáp

បឺតខ្លាញ់ភ្លៅតើឈឺដែរអត់?

បឺតខ្លាញ់ភ្លៅជាការវះកាត់បានអនុវត្តមិនសូវទន្រ្ទាន បានជាធានាសុវត្ថិភាព, អត់បង្កការឈឺចាប់ឬពិបាកទ្រាំឡើយ។ មុនពេលអនុវត្ត ​មិត្រនឹងបានអនុវត្តនូវបណ្តាវិធីសាស្រ្តកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ ដូចជាចាក់ថ្នាំស្ពឹក ឬក៏ចាក់ថ្នាំសណ្តំមុន ដូច្នេះដំណាក់កាលកែសម្ផស្សនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងស្រាលៗ និងសុវត្ថិភាព។

បឺតខ្លាញ់ភ្លៅតើមានការរើឡើងវិញទេ?

ក្រោយពេលបឺតខ្លាញ់ភ្លៅ,​ ខ្លាញ់ក្នុងខ្លួននឹងបានកម្ចាត់ចោល, នឹងមិនសូវមានហានីភ័យខ្លាញ់​លើសផ្តុំមកវិញ បើសិនជាមិត្រមានរបបបំប៉ន, ថែទាំក៏ដូចជាប្រជុំជីវភាពបានស្មើ។ មិត្រគួរតែហាត់ប្រាណ ដើម្បីរក្សានូវលទ្ធផលស្អាតបានយូរអង្វែង។

បន្ទាប់ពីបឺតខ្លាញ់ភ្លៅតើមានឈប់សម្រាកបំប៉នដែរអត់?

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច, មិត្រអាចធ្វើសកម្មភាពមកវិញ បន្ទាប់ពីប្រមាណ១ថ្ងៃ ដោយគ្មានអារម្មណ៍ថាលំបាកឬអត់ស្រួល។ តែបើសិនជាកើតមានបាតុភាពណាខុសប្រក្រតី មិត្រគួរតែជូនដំណឹងដល់វេជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីបានពិនិត្យនិងចាត់ការទាន់ពេល។

តើបឺតខ្លាញ់ភ្លៅតើមានទុកនូវស្នាមដែរអត់?

វិធីសាស្រ្តបឺតខ្លាញ់ភ្លៅអត់ទុកនូវស្នាមអាក្រក់, កែសម្ផស្សគ្រាន់តែទុកនូវស្នាមឆូតមួយតូច ពី 0.5 – 1 cm ។ ជាងនេះទៅទៀត បណ្តាស្នាមតូចនេះតែងតែស្ថិតនៅត្រង់បណ្តាផ្នត់ជ្រួញធម្មជាតិ។ ដូច្នេះហើយ គឺអត់ទុកនូវស្នាមអាក្រក់, ស្នាមធំនៅលើស្បែកធ្វើឲ្យបាននូវភាពសោភ័ណ​របស់អតិថិជនឡើយ។

បណ្តាបាតុភាពអាចកើតមានបន្ទាប់ពីបឺតខ្លាញ់ភ្លៅគឺអ្វី?

កែសម្ផស្សបឺតខ្លាញ់នាំមកជូនមិត្រសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ តែ,​ បើអនុវត្តបឺតខ្លាញ់អត់ធានាត្រូវតាមដំណើរការសុវត្ថិភាព គឺងាយនឹងនាំឲ្យកើតមាននូវបាតុភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់៖

  • មានគ្រោះថ្នាក់ឥទ្ធិពលដល់បណ្តាតំបន់សាច់ដុំជុំវិញ
  • បើសិនជាដំណាក់កាលបឺតខ្លាញ់អត់ធានា ងាយនឹងនាំដល់ស្ថានភាពជ្រាបមេរោគ មិនតែប៉ុណ្ណោះងាយនឹងពុកសាច់។
  • ចេញឈាមច្រើន, លទ្ធភាពឃាត់ឈាមអន់។
  • ផ្លូវឆូតបឺតខ្លាញ់ទុកនូវស្នាមអាក្រក់ដោយសារជ្រាបមេរោគ

មុនពេលសម្រេចចិត្តកែសម្ផស្សកាត់បន្ថយខ្លាញ់ដោយវិធីសាស្រ្តបឺតខ្លាញ់ មិត្រត្រូវតែពិចារណាឲ្យហ្មត់ចត់ នូវបរិមាណខ្លាញ់ដែលមិត្រត្រូវយកចេញក្នុងអត្រាឲ្យច្បាប់ ជាមួយទម្ងន់របស់រាងកាយ។

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04