background

កែច្រមុះបែបកូរ៉េ

គុណវិបត្តិនៃច្រមុះនឹងធ្វើឱ្យផ្ទៃមុខបរុសបាត់បង់លក្ខណះភេទបុរសនិងសង្ហា។ ច្រមុះរបស់បុរសត្រូវ បានគេចាត់ទុកថាស្អាតបើសិនជាមានរូបរាងរាវស្អាតស្តើង អូសបណ្លាយពីគូលដលើចុងច្រមុះដងច្រមុះ ត្រង់ និងចុងច្រមុះខ្ពស់។ ដើម្បីជំនះគុណវិបត្តិនៃច្រមុះ បតុសត្រូវរកវិធីសាស្រ្តកែច្រមុះអោយបានស្រួច នេះគឺជាសេវាកែសម្ផា្សអាចជួយឱ្យច្រមុះកាន់តែស្អាតឥតខ្ចោះនិងផ្ទៃមុខកាន់តែខ្លាំងជាង។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

បណ្តាគុណវិបត្តិអំពីច្រមុះនឹងបណ្តាលឲ្យរង្វង់មុខរបស់បុរសបាត់នូវបំណែកភាពជាបុរសក៏ដូចរូបរាងសង្ហា។ ច្រមុះរបស់បុរសបានវាយតម្លៃថាស្អាតពេលដែលមានរាងរៅស្រាវ, អូសវែងតាំងពីគល់ដល់ចុងច្រមុះ, ក្តោងច្រមុះត្រង់ ហើយចុងច្រមុះខ្ពស់។ ដើម្បីស្តារនូវគុណវិត្តិទាំងឡាយនៅលើច្រមុះ, បុរសទាំងឡាយបានពឹងដល់វិធីសាស្រ្តកែច្រមុះបែបកូរ៉េសម្រាប់បុរស, នេះជាវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សជួយឲ្យច្រមុះកាន់តែល្អស្អាត ហើយរង្វង់មុខកាន់តែខ្លាំងក្លាជាង។

Phương Pháp

វិធីសាស្រ្ត

កែច្រមុះបែបកុរ៉េជាវិធីសាស្រ្តប្រើប្រាស់ឆ្អឹងខ្ចីសិប្បនិមិត្ត សម្រាប់ធ្វើឲ្យខ្ពស់បំណែកក្តោងច្រមុះ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតុល្យភាពហើយសមជាមួយនឹងរង្វង់មុខ។ បច្ចេកទេសនេះបានអនុវត្តឆ្លងតាម​ការឆូតស្បែកមួយតូចខាងក្នុងនៃភ្នាសរំអិលច្រមុះ ដើម្បីដាក់ឆ្អឹងខ្ចីចូល ដូច្នេះហើយពិតជាអត់ស្នាម។ ឆ្អឹងខ្ចីប្រើប្រាស់ក្នុងការកែច្រមុះបែបកូរ៉េ បាននាំចូលផ្ទាល់ពីអាមេរិក ហើយបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ដូច្នេះមានកម្រិតឆបគ្នាខ្ពស់ជាមួយរាងកាយ។ នេះជាវិធីសាស្រ្តបាននារីក៏ដូចបុរសដែរ ពេញនិយមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំជិតៗ មកនេះ។

 

 

Ưu Điểm

គុណសម្បត្តិ

បង្កើតរូបរាងច្រមុះសម្រាប់បុរសស្អាតឥតខ្ចោះ

បច្ចេកទេសកែច្រមុះបានសិក្សានិផ្ទេរជូននូវបច្ចេកវិទ្យាផ្ទាល់ពីប្រទេសកូរ៉េ, គួបផ្សំកែច្រមុះនឹងកែទម្រង់ច្រមុះតាំងពីចុងច្រមុះ, ក្តោងច្រមុះនិងជំហរនៃច្រមុះ, ជួយនាំមកនូវរូបរាងច្រមុះខ្ពស់​និងស្អាតធម្មជាតិ។

អត់លេចឃើញស្លាកស្នាមកែសម្ផស្ស

បណ្តាចលនារបស់វេជ្ជបណ្ឌិតបានអនុវត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់ប្រយ័ត្នប្រយែង, ស្នាមឆូតជាមួយទំហំតូចណាស់ ហើយបានបិទជិតដោយចេសដេរកែសម្ផស្ស ដូច្នេះហើយ អត់ទុកនូវស្នាម ហើយក៏គ្មានស្លាកស្នាមកែសម្ផស្សឡើយ។

នាំមកនូវសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន

បណ្តាវិធីសាស្រ្តកែច្រមុះប្រើប្រាស់សារធាតុញាត់គឺឆ្អឹងខ្ចីរបស់ខ្លួន ដូច្នេះហើយរាង​ច្រមុះពិតជាធម្មជាតិ។ ឆ្អឹងខ្ចីរបស់ខ្លួនឆបជាមួយនឹងរាងកាយ ហើយអត់កើតមាន​នូវបណ្តាបាតុភូតកម្ចាត់ចេញ, បាតុភាពក្រោយពេលវះកាត់ និងធានាសុវត្ថិភាពជូនអតិថិជន។

អនុវត្តឆាប់រហ័សហើយសំចៃបាននូវពេលវេលា

អនុវត្តកែច្រមុះនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូតែពី ៤៥-៦០ នាទី ប៉ុណ្ណោះ, ជួយមិត្រឆាប់កម្មសិទ្ធិ​នូវច្រមុះស្អាតធម្មជាតិ និងរក្សាបាននូវលទ្ធផលអស់មួយជីវិត។

 

 

Chỉ Định

តើករណីណាគួរនឹងកែច្រមុះ?

ករណីក្តោងច្រមុះទាបសំប៉ែត

ករណីច្រមុះបានកែហើយតែអត់សម្រេចបាននូវលទ្ធផលដូចប្រាថ្នា

ករណីបុរសចង់កម្មសិទ្ធិច្រមុះខ្ពស់, ត្រង់, ស្អាតធម្មជាតិ

 

Quy Trình
photoForDesktop
photoForMobile

ដំណើរការ

            ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

ពិនិត្យជាជំហានដ៏សំខាន់, អាស្រ័យនោះអ្នកជំនាញទាំងឡាយនឹងកំណត់អនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្ត​កែច្រមុះណានឹងនាំមកនូវប្រសិទ្ធភាពកែសម្ផស្សខ្ពស់បំផុតជូនដល់អតិថិជន។

ពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តនូវសេវាកម្ម ដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភា​ពនិងសម្រេចជោគជ័យ។

វាស់គូររាងច្រមុះឲ្យសមជាមួយនឹងរង្វង់មុខ

ដើម្បីមានរាងច្រមុះស្អាតឥតទាស់, វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងវាស់គូរនូវរាងច្រមុះថ្មី ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមបំផុតជាមួយនឹងរង្វង់មុខ, តាំងពីនោះនឹងកំណត់នូវសារធាតុផ្សាំសមស្របបំផុត ដើម្បីបង្កើតនូវកម្រិតតខ្ពស់ទន់ល្មើយឲ្យច្រមុះ។

សម្លាប់មេរោគនិងចាក់ថ្នាំស្ពឹកតំបន់ច្រមុះ

តំបន់ច្រមុះនឹងបានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ហើយបន្ទាប់មកនឹងដំណើរការចាក់ថ្នាំស្ពឹក, ជួយឲ្យអតិថិជនមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត​កែច្រមុះបែបកូរ៉េ។

អនុវត្តកែច្រមុះបែបកូរ៉េ

ដំណាក់កាលកែច្រមុះបែបកូរ៉េ គ្រាន់តែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរង្វង់៣០នាទីជាមួយបច្ចេកទេសលះយ៉ាងស្រាលៗក្នុងក្រអូងច្រមុះ ហើយដាក់ក្តោងច្រមុះចូលទីតាំងដែលបានវាស់គូរលះ ហើយបានបិទជិតស្នាមវះដោយចេសដេរកែសម្ផស្សរលាយចូលសាច់ បានជាអត់ត្រូវការកាត់ចេស ហើយអត់ស្នាម។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច, អតិថិជនវិលមកផ្ទះប្រកបការងារជាធម្មតា។ អតិថិជននឹងបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំអតិថិជននៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូណែនាំពីរបៀបថែទាំប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីអតិថិជនទទួល​បាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សគាប់ចិត្តបំផុត។

 

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

ក្តោងច្រមុះខ្ពស់ហើយមានជម្រាលធម្មជាតិ

រាងច្រមុះស្អាតធម្មជាតិ តែអត់លេចឃើញនូវស្លាកស្នាមកែសម្ផស្ស

ច្រមុះថ្មីសមជាមួយនឹងបណ្តាបំណែកដទៃទៀតលើរង្វង់មុខ

អត់ត្រូវការពេលសម្រាកច្រើន

 

 

Hỏi Đáp

សំណួរចម្លើយ

តើកែច្រមុះសម្រាប់បុរសនិងនារីដូចគ្នាដែរអត់?

រាល់បច្ចេកវិទ្យាកែច្រមុះសម្រាប់នារីសុទ្ធតែអាចអនុវត្តឲ្យបុរសបាន។ ក៏ប៉ុន្តែ, ក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត វេជ្ជបណ្ឌិតត្រូវតែពិចារណានិងកែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្របជាមួយនឹងធាតុដល់រាល់ក្រុមមុខសញ្ញា។ នារីត្រូវការច្រមុះខ្ពស់, ចុងច្រមុះកោងអក្សរ S ទន់ល្មើយ, បុរសត្រូវការក្តោងច្រមុះត្រង់ហើយខ្ពស់ខ្លាំងក្លាភាពជាបុរស តែត្រូវតែធានាបាននូវតួសមគ្នាធម្មជាតិ។ ការខុសប្លែកនេះ គឺស្ថិតលើកម្រិតជំនាញរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីនាំមកនូវរាងច្រមុះស្អាតជូនដល់អតិថិជន។

កែច្រមុះបែបកូរ៉េតើឈឺដែរអត់?

ក្នុងមួយដំណាក់កាលអនុវត្តកែច្រមុះ, មិត្រគ្មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ណាទាំងអស់ អាស្រ័យបានចាក់ថ្នាំស្ពឹកតំបន់ច្រមុះមុនពេលអនុវត្ត។ ក៏ប៉ុន្តែ ក៏ដូចការរងរបួសណាមួយលើរាងកាយ, កែច្រមុះបែបកូរ៉េក៏មានស្នាមរបួសមួយតូចត្រង់តំបន់ច្រមុះ។ ព្រោះដូច្នេះហើយ នឹងកើតមាននូវការឈឺបន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច, តែកម្រិតដែលទទួលបាននូវអារម្មណ៍ថាឈឺ គឺស្ថិតលើធាតុនៃជនម្នាក់ៗខុសគ្នា, អ្នកខ្លះឈឺច្រើន ហើយមានអ្នកខ្លះគ្មានអារម្មណ៍ថាឈឺក៏សឹងមាន។

អារម្មណ៍ថាឈឺកើតមានអូសបន្លាយក្នុងសប្តាហ៍ដំបូង។ តែ សូមមិត្រកុំបារម្ភពេក ពីព្រោះវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់សម្រាប់មិត្រលេបក្នុង៥ថ្ងៃដំបូង ដូច្នេះគឺមិនពិបាកទ្រាំឡើយ។

កែច្រមុះបែបកូរ៉េតើរយៈពេលប៉ុន្មានទើបជាហើយស្អាត?

ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងចាប់តាំងពីពេលដំណើរការវះកាត់កែច្រមុះ គឺច្រមុះនឹងហើមបន្តិចបន្តួច ដូច្នេះមិត្រត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនដល់របបថែទាំក៏ដូចរក្សា ដើម្បីច្រមុះអាចជាដូចធម្មតា ហើយស្អាតធម្មជាតិបំផុត។

បន្ទាប់ពី១សប្តាហ៍ដំបូងមិត្រនឹងត្រឡប់មកកាន់ជីវភាពដូចធម្មតា តែមិត្រត្រូវតែចលនា
ស្រាលៗ ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យឥទ្ធិពលដល់រូបរាងនៃច្រមុះ។ ស្ថិតលើធាតុ, ច្រមុះរបស់មិត្រនឹងវិលមកកាន់សភាវៈដូចធម្មតាបំផុត ក្រោយពេល១ខែឬក៏ដំណាក់កាលនេះអាចអូសបន្លាយថែមក៏មាន។ កែច្រមុះបែបកូរ៉េគឺមួយក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្តកែច្រមុះឆាប់ជា ហើយស្អាតបំ
ផុត។

កែច្រមុះបែបកូរ៉េតើរក្សារយៈពេលប៉ុន្មាន?

ខុសពីបណ្តាបច្ចេកទេសកែច្រមុះមុននេះ, កែច្រមុះបែបកូរ៉េកែប្រែថ្មីច្រើនអំពីការប្រើប្រាស់នូវសារធាតុឆ្អឹងខ្ចីសុវត្ថិភាពមានកម្រិតឆបខ្ពស់ជាមួយរាងកាយ។ តែក្នុងរង្វង់៣០នាទីអនុវត្ត, រាងច្រមុះទទួលបាននូវសម្រស់ខាងក្រៅតុល្យភាពជាមួតួប្រិមប្រិយធម្មជាតិ។ ដំណាក់កាលកែច្រមុះបែបកូរ៉េ​បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាព, អនុវត្តត្រូវតាមដំណើរការនៃក្រសួងសុខាភិបាល។ ដូច្នេះហើយ, បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច ច្រមុះមិនត្រឹមតែមានសម្រស់ស្អាតធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេ នៅទាំងទប់ស្កាត់បាននូវបាតុភាពអាក្រក់។ ដូច្នេះហើយ, កែច្រមុះបែបកូរ៉េមានរយៈពេលស្ថិតស្ថេរយូរអង្វែង បើសិនជាមិត្រចង់អនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្តនេះ គឺអាចស្ងប់ចិត្តទាំងស្រុង។

កែច្រមុះបែបកូរ៉េតើមានទុកនូវស្នាមដែរអត់?

កែច្រមុះបែបកូរ៉េបានអនុវត្តឆ្លងតាមការឆូតមួយផ្លូវតូចខាងក្នុងនៃក្រអូងច្រមុះ បានជាអត់មើលឃើញនូវស្នាម។ ចេសដេរប្រើក្នុងកែច្រមុះបែបកូរ៉េ គឺជាចេសរលាយចូលសាច់ ដូច្នេះហើយ បន្ទាប់ពី១០ថ្ងៃ គឺចេសនឹងចាប់ផ្តើមរលាយពេលដែលប៉ះនឹងទឹក។

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04