background

ទាញតឹងស្បែកមុខដោយចេស Collagen 4D

ជាមួយប្រសិទ្ធភាពក្មេងមកវិញ ទាញតឹងស្បែកយ៉ាងឆាប់ អាចឃើញភ្លាមដោយភ្នែកធម្មតាបន្ទាប់ពីព្យាបាល ទន្ទឹមនោះ រក្សាបាននូវប្រសិទ្ធភាពបានយូរអង្វែង បច្ចេកវិទ្យាទាញតឹងស្បែកដោយចេសបានចាត់ដូច «បណីតផល» នៃប្រទេសកូរ៉េ ហើយបានប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកនិយមចូលចិត្ត។ ជាមួយបច្ចេកវិទ្យានេះ មិត្រពិតជាអាចក្មេងស្អាតជាងខ្លួនឯង១០ឆ្នាំមុន បន្ទាប់ពី៤៥នាទី ព្យាបាលតែមួយលើកគត់ ហើយរក្សាបាននូវប្រសិទ្ធភាពនេះ ពី២-៥ឆ្នាំ អាស្រ័យបរិមាណ collagen យ៉ាងសម្បូរបានបង្កើតមកវិញ។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ទាញតឹងស្បែកមុខដោយចេស #collagen 4D ជាវិធីសាស្រ្តជួយនាំមកនូវស្បែកណែនរលោង, បំបាត់នូវបណ្តាផ្នត់ជ្រួញបានយ៉ាងឆាប់ ហើយអត់ទុកនូវស្នាម ធានាភាពសោភ័ណ្ណដូចស្នាមស្អាតធម្មជាតិ។ បច្ចេកទេសនេះ មិនត្រឹមតែអនុវត្តចំពោះបណ្តាករណីមានចំណាស់ ស្បែកអត់យឺត នៅទាំងអាច
អនុវត្តឲ្យបណ្តាអ្នកដែលមានតម្រូវការបង្កើតមកវិញ នូវស្បែកស្រស់ស្អាតឲ្យរង្វង់មុខ សុទ្ធតែអនុវត្តបានទាំងអស់។

 

Phương Pháp

ទាញតឹងស្បែកមុខដោយចេស collagen 4D  បានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

ទាញតឹងស្បែកមុខដោយចេស collagen ជាការវះកាត់ធ្វើឲ្យក្មេងស្បែកមុខ ដោយអត់វះកាត់ នាំយកនូវបណ្តាសរសៃចេសរលាយចូលសាច់ ចូលខាងក្រោមនៃស្បែក ដើម្បីធ្វើឲ្យក្មេង ហើយទ្រជាលិកាយារធ្លាក់។ បណ្តាសរសៃអាចមានទង ឬរូបមួកតូច ជួយច្បាមជាប់នឹងស្បែក។

ពេលបានដាក់ចូលត្រូវទីតាំង បន្ទាប់ពីមួយរយៈពេលខ្លីក្នុងស្បែក នឹងធ្វើឲ្យដំណើរការនូវបណ្តាប្រតិកម្មគីមី វានឹងនាំមកជូនរង្វង់មុខនូវសម្រស់ខាងក្រៅណែនហាប់ ពិសេសគឺជុំវិញផ្ទៃមុខក្រោមនិងបណ្តាតួកោង។ បន្ទាប់ពីបានស្រូបយក វាធ្វើដំណើរការបង្កើនផលិតនូវ collagen ធម្មជាតិរបស់រាងកាយ កែលម្អនូវកម្រិតហាប់ក្នុងរយៈពេលច្រើនឆ្នាំ។

 

Ưu Điểm

ផ្ទៃមុខបានក្មេងមកវិញបែបធម្មជាតិ

បន្ទាប់ពីពេលទាញតឹងស្បែកជាមួយចេស Collagen មិត្រនឹងឃើញភ្លាមនូវការខុសប្លែកជាមួយបំណែកសាច់ដុំមុខបានលើកឡើង, ផ្នត់ជ្រួញព្រាលយ៉ាងច្បាស់ ស្បែកហាប់ ហើយហ្មត់រលោង។ តាំងពីខែទី៣ដល់ខែទី៦ ប្រសិទ្ធភាពនឹងសម្រេចបានល្អប្រសើរ ខណៈដែលចេសពង្រីកអស់នូវលទ្ធភាពបង្កើតមកវិញ collagen ធម្មជាតិរបស់ស្បែក ពេលនេះ មិត្រនឹងឃើញខ្លួនក្មេងជាងពី៥-១០ឆ្នាំ ប្រសិទ្ធភាពរក្សាបានពី២-៥ឆ្នាំ ស្ថិតលើធាតុនិងរបៀបថែទាំនៃមនុស្សម្នាក់ៗ។

កាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវការទន្រ្ទាននិងការរងរបួស

ជាមួយវិធីសាស្រ្តទាញតឹងស្បែកដោយចេស collagen ដូចជាអត់មានការទន្រ្ទាន, អត់ឈឺ ហើយអត់ចេញឈាម។ បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច មិត្រអាចប្រជុំជីវភាពជាធម្មតា អត់បង់ពេលសម្រាក។

សុវត្ថិភាពនិងអត់មានបាតុភាព

នេះគឺវិធីសាស្រ្តដែលបានទទួលស្គាល់នូវប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពដោយ FDA អាល្លឺម៉ង់ ពិតជាសុវត្ថិភាព អត់មានប្រតិកម្មបន្ទាប់បន្សំ អត់មានបាតុភាព។ ទាញតឹងស្បែកមុខដោយចេសជីវសាស្រ្ត Collagen ជាវិធីសាស្រ្តធ្វើឲ្យក្មេងស្បែកមុខ ពិតជាអត់ត្រូវការវះកាត់, វេជ្ជបណ្ឌិតប្រើប្រាស់បណ្តាប្រភេទចេសជីវសាស្រ្តយ៉ាងតូចជាប់ចូលនឹងបំណែកនៃជាលិកា ថ្លឹងសាច់ដុំក្រោមស្បែក អូសទាញតឹង លើកតំបន់យារធ្លាក់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ មកពីអត់ត្រូវការវះកាត់ បានជាទាញតឹងស្បែកមុខដោយចេសជីវសាស្រ្ត អត់បង្កឲ្យហើម ហើយរយៈពេលជាសះយ៉ាងឆាប់។

 

Chỉ Định

តើបណ្តាតំបន់ណាលើរាងកាយអាចធ្វើឲ្យក្មេងដោយចេស collagen ?

ទាញតឹងស្បែកទូទាំងតំបន់មុខនិងស្បែក-ក

ទាញតឹងស្បែក-កខាងលើ កខាងក្រោម

ទាញតឹងតំបន់ស្បែកថ្ងាស តំបន់សៀតផ្កា

Quy Trình

photoForDesktop

 

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

អតិថិជននឹងបានពិនិត្យពីស្ថានភាពស្បែកមុខនាពេលបច្ចប្បន្ន ឆ្លងតាមរយៈនោះ នឹងពិគ្រោះយោបល់អំពីបច្ចេកទេសទាញតឹងស្បែកជូនអតិថិជនបានយល់ច្បាស់។

ពិនិត្យសុខភាពទូទៅ

មុនពេលដំណើរការទាញតឹងស្បែក អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាព ដើម្បីធានាគ្រប់សុខភាពសម្រាប់អនុវត្តទាញតឹងស្បែកមុខ។

បង្កអត់មានអារម្មណ៍

តាមធម្មតាទាញតឹងស្បែកដោយការវះកាត់ដ៏តូចនឹងបង្កអត់មានអារម្មណ៍ដោយបែបផែនចាក់ថ្នាំស្ពឹក ដូច្នេះក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្តគឺមិត្រអត់ឈឺ។

អនុវត្តទាញតឹងស្បែកដោយ collagen

វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងដាក់ចេសជីវសាស្រ្ត យ៉ាងតូចចូលជ្រៅក្រោមស្បែកយ៉ាងស្រាលៗ ដោយមិនបាច់កាត់ឆូត ហើយពិតជាអត់ចេញឈាម។ ពេលដែលបានដាក់ចូលត្រូវទីតាំង បណ្តាសរសៃចេសនឹងបង្កើតជាបណ្តាញតភ្ជាប់ ហើយទ្រនូវរចនាសម្ព័ន្ធ collagen ដែលត្រូវដាច់បាក់ ធូរជ្រាក បង្កើននូវបរិមាណឈាម ភ្ញោចធ្វើឲ្យរីកសាយ collagen បង្កើនវដ្ដយ៉ាងតូច ធ្វើឲ្យរីកសាយស្រទាប់ជាលិកាគ្រាប់និងកោសិកាសុទ្ធ  បង្កើតកម្លាំងសម្ពាតទ្រសាច់ដុំគួបផ្សំនឹងផលប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យរួញនូវបណ្តាបាច់សាច់ដុំធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខស្រឡះ បំបាត់ព្រាលនូវផ្នត់ជ្រួញជ្រៅយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច អតិថិជននឹងបានវិលទៅកាន់គេហដ្ឋានប្រកបការងារស្រាលៗជាធម្មតា។ អតិថិជននឹងបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំអតិថិជននៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ណែនាំថែទាំរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីជួយអតិថិជនទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សគាប់ចិត្តបំផុត។

 

 

Hình Ảnh Trước Sau
  • រូបភាពមុននិងក្រោយ
  • បំបាត់ស្នាមជ្រួញ ស្បែកមុខណែនរលោងហើយស្រស់ក្មេង
  • អត់ស្នាម ហើយអត់មានបាតុភាពណាទាំងអស់
  • ផ្ទៃមុខស្រស់ក្មេងជាងពី៥-១០ឆ្នាំ

 

 

Hỏi Đáp

តើទាញតឹងស្បែកដោយចេស collagen មានគ្រោះថ្នាក់ដែរអត់?

ទាញតឹងស្បែកមុខដោយចេស collagen ជាវិធីសាស្រ្តមួយជួយស្បែកមុខឲ្យក្មេងមកវិញ អត់ឆ្លងកាត់ការវះកាត់ បណ្តាស្នាមចាក់លើស្បែកមុខយ៉ាងតូច ដូចជាអត់ឥទ្ធិពលបន្តិចណាសោះដល់អារម្មណ៍ ឬរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ស្បែកឡើយ។​ វិធីសាស្រ្តមិនបង្កឲ្យហើម, ហើមនៅលើមុខ ដំណាក់កាលជាសះក៏យ៉ាងឆាប់ ហើយក៏អត់ត្រូវការឈប់សម្រាក។ ដូច្នេះ នេះជាវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សពិតជាសុវត្ថិភាព។

តើគួរទាញតឹងស្បែកមុខដោយចេស collagen ដែរអត់?

ទាញតឹងស្បែកមុខដោយចេស collagen ជាវិធីសាស្រ្តល្អណាស់គួរតែអនុវត្ត។ វិធីសាស្រ្តនេះបានអនុវត្តល្អបំផុតចំពោះបងប្អូននារី ដែលឈានចូលមជ្ឈិមវ័យ មានស្បែកមុខយារធ្លាក់ច្រើន មានសញ្ញានៃភាពចាស់ ពិបាកនឹងអនុវត្ត ឬសង្រ្គោះព្យាបាលបានដោយបណ្តាវិធីសាស្រ្តដទៃ។​

តើទាញតឹងស្បែកមុខដោយចេស collagen យូរបានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

រយៈពេលប្រសិទ្ធភាពនៃការទាញតឹងស្បែកដោយចេស collagen ក៏ជាប្រការត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់របស់បងប្អូននារីដែរ។ ចំពោះចេស collagen គឺរយៈពេលមានប្រសិទ្ធភាពមធ្យមគឺប្រមាណ២-៣ឆ្នាំ។ បន្ទាប់ពីរយៈពេលនេះ ចេសដែលបានដាក់ចូលទៅក្នុងស្បែក នឹងបានរលាយចូលសាច់ តែវាក៏អាចភ្ញោចផលិតចេញនូវ collagen ដើម្បីជួយឲ្យស្បែកមុខបានស្អាតជាងបន្តិចបន្តួច។ ហើយក្រោយមក មិត្រអាចអនុវត្តបន្តដើម្បីរក្សាបាននូវសម្រស់។

ទាញតឹងស្បែកមុខដោយចេស collagen តើឈឺដែរអត់?

នេះគឺវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សមានប្រសិទ្ធភាព បានអ្នកទាំងឡាយជឿជាក់ជម្រើស ក៏ប៉ុន្តែក៏មានបងៗ​មួយចំនួនគាត់ខ្លាចឈឺ បានជាមិនទាន់ហ៊ានកជ្រើសយកនូវការទាញតឹងស្បែកមុខដោយចេស។ ទាញតឹងស្បែកមុខដោយចេសពិតជាអត់ឈឺបន្តិចណាសោះ​ ពីព្រោះមុនពេលអនុវត្តបងៗ នឹងបានវេជ្ជបណ្ឌិតចាក់ថ្នាំស្ពឹក ដំណាក់កាលអនុវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយក៏អត់ត្រូវការឈប់សម្រាក អត់ឥទ្ធិពលដល់រចនាសម្ព័ន្ធនៃស្បែក មិនបង្កការហើម។ល។ ដូច្នេះ សូមកុំរអែងក្នុងការជម្រើសយកនូវការកែសម្ផស្សជាមួយទាញតឹងស្បែកមុខដោយចេសណ៎ា។

 

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04