background

បង្រួមរង្វង់សុដន់

ទំហំនៃរង្វង់សុដន់ធំពេក នឹងធ្វើឲ្យថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនូវភាពសោភ័ណនៃសុដន់ស្អាត, នេះពិតជាប្រការមួយពុំងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូននារីឡើយ, ធ្វើឲ្យបាត់នូវភាពសោភ័ណ មិនតែប៉ុណ្ណោះ អាចបង្កចិត្តសាស្រ្តអៀនខ្មាស។ យល់ពីក្តីបារម្ភនេះរបស់បងប្អូននារី, មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូអនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្តបង្រួមរង្វង់សុដន់តាមបច្ចេកទេសថ្មី, ជួយឲ្យរង្វង់សុដន់បែរជាសមនឹងសុដន់, ពង្រីកជាអតិបរមានូវសម្រស់ស្អាតឥតទាស់សម្រាប់សុដន់សិចស៊ី។
blog image
ឧទ្ទេសនាម

ទំហំនៃរង្វង់សុដន់ធំពេក នឹងធ្វើឲ្យថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនូវភាពសោភ័ណនៃសុដន់ស្អាត, នេះពិតជាប្រការមួយពុំងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូននារីឡើយ, ធ្វើឲ្យបាត់នូវភាពសោភ័ណ មិនតែប៉ុណ្ណោះ អាចបង្កចិត្តសាស្រ្តអៀនខ្មាស។ យល់ពីក្តីបារម្ភនេះរបស់បងប្អូននារី, មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូអនុវត្តនូវវិធីសាស្រ្តបង្រួមរង្វង់សុដន់តាមបច្ចេកទេសថ្មី, ជួយឲ្យរង្វង់សុដន់បែរជាសមនឹងសុដន់, ពង្រីកជាអតិបរមានូវសម្រស់ស្អាតឥតទាស់សម្រាប់សុដន់សិចស៊ី។

 

Phương Pháp

បង្រួមរង្វង់សុដន់បានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេច?

បច្ចេកទេសបង្រួមរង្វង់សុដន់ បានអនុវត្តដោយវិធីកម្ចាត់ចោលនូវអង្គភាពរង្វង់សុដន់ដែលសល់លើស, អាចគួបផ្សំបង្កើតមកវិញនូវទម្រង់រង្វង់សុដន់ ប្រយោជន៍កែលម្អនូវភាពសោ-
ភ័ណនៃរង្វង់សុដន់ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមបំផុត, បន្ទាប់មកគឺដេរដោយចេសកែសម្ផស្ស។ នេះជាវិធីសាស្រ្តប្រសិទ្ធភាពបំផុត សម្រាប់ជួយឲ្យរង្វង់សុដន់បានបង្រួមមកជាមួយខ្នាតតាម
សេចក្តីប្រាថ្នា។ ការវះកាត់បានអនុវត្តយ៉ាងស្រាលៗ, ឆាប់រហ័ស ហើយធានាសុវត្ថិភាពជូនដល់អតិថិជន។

Ưu Điểm

បង្កើតរូបរង្វង់សុដន់តូចស្រួល

ពេលដែលអង្គភាពនៃរង្វង់សុដន់សល់លើសបានកម្ចាត់ចោលហើយ នឹងជួយឲ្យរង្វង់ទី១កាន់​តែស្អាតឡើង, ស្រាវ ហើយតុល្យភាពជាមួយរង្វង់ទី១ ជួយឲ្យនារីកាន់តែមានទំនុកចិត្តជាង។

អនុវត្តយ៉ាងស្រាលហើយអត់ទុកនូវស្នាម

វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងឆូតមួយផ្លូវតូចជុំវិញរង្វង់សុដន់ ហើយយកចេញនូវមួយបំណែកនៃអង្គភាពរង្វង់សុដន់, បន្ទាប់មកដេរបិទជិតស្នាមវះយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ ដើម្បីមានរូបរាងរង្វង់សុដន់ដូចចិត ហើយលាក់នូវស្នាមចូលទៅគល់នៃក្បាលសុដន់ ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមើលឃើញនូវស្នាម។

មិនឥទ្ធិពលដល់អារម្មណ៍

បង្រួមរង្វង់សុដន់បានអនុវត្តនូវបណ្តាជាលិកាខាងក្រៅ, អត់ឥទ្ធិពលដល់បណ្តាក្រពេញខាងក្នុង ដូច្នេះហើយ នឹងអត់ឥទ្ធិពលដល់ក្រពេញទឹកដោះ ក៏ដូចអារម្មណ៍នៃរង្វង់ទី១។

រយៈពេលជាសះយ៉ាងឆាប់

បង្រួមរង្វង់សុដន់តាមធម្មតាអូសបន្លាយតែក្នុងរង្វង់ពី៣០ដល់៤៥នាទីប៉ុណ្ណោះ, ស្នាមរបួសនឹងជាសះបន្ទាប់ពី៣ដល់៥ថ្ងៃ, ក្រោយពេលអនុវត្តហើយរួច អតិថិជនអាចប្រកបការងារជាធម្មតា ដោយមិនបង់ពេលសម្រាកច្រើនឡើយ។

 

Chỉ Định

បទកំណត់

 • តើករណីណាត្រូវការអនុវត្តបង្រួមរង្វង់សុដន់?
 • ករណីរង្វង់សុដន់ជាំនិងទូលាយ។
 • ករណីរង្វង់សុដន់ទាំងសងខាងអត់ស្មើគ្នា។
 • អតិថិជនធ្លាប់បានអនុវត្តបង្រួមរង្វង់សុដន់ហើយ នៅតែមិនទាន់ពេញចិត្តនឹងលទ្ធ

Quy Trình
photoForDesktop

ពិនិត្យនិងពិគ្រោះយោបល់

ពិនិត្យជាជំហានដ៏សំខាន់ អាស្រ័យនោះវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងកំណត់នូវស្ថានភាពនៃរង្វង់សុដន់, ហើយនឹងមានវិធីសាស្រ្តកែសម្ផស្សសមស្រប។

ពិនិត្យសុខភាព

អតិថិជនបានពិនិត្យសុខភាពមុនពេលអនុវត្តនូវសេវាកម្មនេះ ដើម្បីធានាឲ្យករណីវះកាត់ បានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងជោគជ័យ។

វាស់គូររង្វង់សុដន់ថ្មី

វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងវាស់គូរនូវរង្វង់សុដន់ថ្មី ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមគ្នា ហើយតុល្យភាពផង។

សម្លាប់មេរោគ

តំបន់សុដន់បានសម្លាប់មេរោគយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពឲ្យដំណាក់កាលអនុវត្តបង្រួមរង្វង់សុដន់។

ចាក់ថ្នាំស្ពឹក

មុនពេលដំណើរការបង្រួមរង្វង់សុដន់, អតិថិជនបានចាក់ថ្នៃស្ពឹក ដូច្នេះហើយ ពិតជាមិនឈឺក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត។

អនុវត្តបង្រួមរង្វង់សុដន់

វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងលះយ៉ាងស្រាល ដើម្បីកម្ចាត់ចោលនូវអង្គភាពរង្វង់សុដន់ដែលសល់លើស, អាចគួបផ្សំបង្កើតឡើងវិញនូវទម្រង់រង្វង់សុដន់ ប្រយោជន៍កែលម្អនូវភាពកែសោភ័ណនៃ​រង្វង់សុដន់ ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមគ្នាបំផុត,​ បន្ទាប់មកនឹងដេរមកវិញដោយចេសកែសម្ផស្ស។

ថែទាំក្រោយពេលវះកាត់

បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច, អតិថិជនត្រឡប់ទៅផ្ទះប្រកបការងារស្រាលៗជាធម្មតា។ អតិថិជននឹងបានកងជួរបុគ្គលិកថែទាំអតិថិជននៃមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ណែនាំពីរបៀថែទាំប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីជួយអតិថិជនទទួលបាននូវលទ្ធផលកែសម្ផស្សគាប់ចិត្តបំផុត។

Hình Ảnh Trước Sau

រូបភាពមុននិងក្រោយ

 • រង្វង់សុដន់ស្រាវ,​សមជាមួយនឹងក្បាលសុដន់
 • រក្សាលទ្ធផលរង្វង់សុដន់ស្អាតយូរអង្វែង

 

 

Hỏi Đáp

របៀបថែទាំបន្ទាប់ពីបង្រួមរង្វង់សុដន់យ៉ាងដូចម្តេច?

ដើម្បីទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អបន្ទាប់ពីបង្រួមក្បាលសុដន់ ហើយជួយស្នាមរបួសឆាប់បានជា, មិត្រត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ៈ

 • អាចនឹងមានការឈឺបន្តិចបន្តួច ហើយអារម្មណ៍ថាឈឺនឹងបាត់ទៅ ពេលដែលលេបថ្នាំកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច។
 • រក្សាស្នាមរបួសឲ្យស្ងួតរហូតដល់ពេលកាត់ចេស, បន្ទាប់ពី៧ថ្ងៃនឹងបានកាត់ចេស។
 • អាចប្រជុំជីវភាពធម្មតាយ៉ាងស្រាលៗ បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច។
 • សូមកុំហាត់ប្រាណឬលេងកីឡាក្នុងរង្វង់ពី៣ដល់៤សប្តាហ៍ដំបូង។
 • មិនបរិភោគត្រកួន, ដំណើប, សាច់មាន់ក្នុង១ខែ បន្ទាប់ពីវះកាត់ហើយរួច ដើម្បីកុំឲ្យមានស្នាមអាក្រក់។
 • ប្រើបង់រុំត្រាំទឹកអំបិលសរីរវិទ្យាជូតឲ្យជ្រះកន្លែងវះកាត់ បង្ការកុំឲ្យជ្រាបមេរោគ
 • ជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះចំតំបន់វះកាត់ជាមួយធូលីនិងទឹក។

 

បង្រួមរង្វង់សុដន់នៅទីណាស្អាតហើយសុវត្ថិភាព?

មន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូតែងតែអាប់ដេតនូវបណ្តាបច្ចេកទំនើបបំផុតពីប្រទេសកូរ៉េ ដើម្បីដោះស្រាយនូវគុណវិបត្តិនានារបស់សុដន់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ ក្នុងនោះ,​បច្ចេកទេស​បង្រួមរង្វង់សុដន់ជួយឲ្យមិត្រមានរង្វង់សុដន់មូល ត្រូវតាមអត្រាតុល្យភាពហើយស្អាតធម្ម
ជាតិ។

​បច្ចេកទេស​បង្រួមរង្វង់សុដន់នៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ បានអនុវត្តដោយកងជួរវេជ្ជ
បណ្ឌិតមានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំ, អនុវត្តត្រូវតាមស្តង់ដារនៃក្រសួងសុខាភិបាល, អនុវត្តស្រាលៗ, យ៉ាងឆាប់, ធានាលទ្ធផលស្អាតធម្មជាតិ, រក្សាលទ្ធផលស្អាតអស់មួយជីវិត ជូនដល់អតិថិជនគ្រប់រូប។

បង្រួមរង្វង់សុដន់តើមានស្នាមដែរអត់?

បង្រួមរង្វង់សុដន់ជាមួយនឹងផ្លូវវះយ៉ាងស្តើងស្ថិតជាប់នឹងគល់នៃក្បាលសុដន់ ឬបំណែកក្រៅនៃរង្វង់សុដន់ ជាមួយបច្ចេកទេសដ៏ប៉ិនប្រសប់ក្នុងការដេរលាក់ស្នាមរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅមន្ទីរពេទ្យកែសម្ផស្សង៉ុកភូ ដូច្នេះហើយ វិធីសាស្ត្រនឹងមិនទុកនូវស្នាមអាក្រក់, មិនបង្កឲ្យបាត់នូវភាពសោភ័ណនៃរង្វង់សុដន់។

តើបង្រួមរង្វង់សុដន់មានឈឺដែរអត់?

មុនពេលដំណើរការបង្រួមរង្វង់សុដន់, មិត្រនឹងបានវេជ្ជបណ្ឌិតចាក់ថ្នាំស្ពឹកត្រង់តំបន់សុដន់ ដូច្នេះហើយក្នុងរយៈពេល៣០នាទីអនុវត្ត គឺគ្មានអារម្មណ៍ថាឈឺឬពិបាកទ្រាំឡើយ។ បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច វិលទៅកាន់គេហដ្ឋាន មិត្រនឹងបានលេបថ្នាំកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ ដូច្នេះមិត្រពិតជាស្ងប់ចិត្ត ពេលអនុវត្តបង្រួមរង្វង់សុដន់។

តើបង្រួមរង្វង់សុដន់មានឥទ្ធិពលដល់អារម្មណ៍នៃសុដន់ដែរអត់?

វិធីសាស្រ្តបង្រួមរង្វង់សុដន់ បានចាត់ទុកថាជាការវះកាត់តូច បានអនុវត្តយ៉ាងស្រាលៗ។ ក្នុងដំណាក់កាលអនុវត្ត, វេជ្ជបណ្ឌិតគ្រាន់តែយកចេញនូវបំណែកជាលិកានិងស្បែកសល់របស់រង្វង់សុដន់, ដូច្នេះហើយ វិធីសាស្រ្តអត់បណ្តាលឲ្យបាត់អារម្មណ៍នៃសុដន់បន្ទាប់ពីកែសម្ផស្ស
។ បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច, មិត្រអាចចិញ្ចឹមកូនដោយទឹកដោះម្តាយជាធម្មតា។

តើបង្រួមរង្វង់សុដន់ឈប់សម្រាកយូរដែរងត់?

បង្រួមរង្វង់សុដន់គ្រាន់តែជាការវះកាតតូចតាច, បន្ទាប់ពីអនុវត្តហើយរួច មិត្រអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះប្រកបការងារជាធម្មតា មិត្រក៏អត់ត្រូវការពេលសម្រាកច្រើនឡើយ។ តែក្នុងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីវះកាត់ មិត្រគួរតែកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវការប៉ះទង្គិចដល់តំបន់សុដន់, ក្រោយពេល៧ថ្ងៃនឹងបានកាត់ចេស។ រង្វង់សុដន់របស់មិត្រនឹងជាជាធម្មតា ពី៧ដល់១០បន្ទាប់ពីវះកាត់។

 

 

 

background

How We Work!

Quy Trình Thực Hiện Dịch Vụ Tại Ngọc Phú.

Initial Examination and Consultation

Conducting Health Check And Performing Cosmetic Services

Step 03

Post-Operative Care

Step 04