ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Skin Rejuvenation by Ultraformer HIFU Technology

This is the best technology for skin rejuvenation which has been applied by over 200000 women in the world at present. Especially, there is no injection in this procedure. After only about 2 hours being treated by the Ultraformer HIFU Machine, you can feel the desired result immediately.

time
Thời gian phẫu thuật

120 phút

syringe
Phương pháp gây mê

Thoe kem tê

hospital
Nhập viện

Về ngay sau thực hiện

scissors
Cắt chỉ

Không cắt chỉ

calendar
Thời gian hồi phục

Hiệu quả sau thực hiện.

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា