ម៉ោងធ្វើការ : ម៉ោងធ្វើការ : ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃ អាទិត្យ - ០៨:០០ - ២០:០០
081379696 (+84)913348800
Bệnh Viện Ngọc Phú

Danh Sách Dịch Vụ

Linh Le Thi (nose liftRhinoplasty Surgery)

ពីព្រោះតែ រូបរាងពីក្រៅ ក្រុមគ្រួសាររបស់មិត្តប្រុសមិនទទួលយក ។ ខ្ញុំ សម្រេចចិត្ត ទៅរកមន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ ដើម្បីផ្លាសប្តូរ រូបរាង អោយបានស្អាតនិងមានភាពជឿជាក់ជាង មុន ។ ក្រោយពេល ៣ ខែ, ខ្ញុំទទួលបានពាក្យសរសើរជាច្រើន អំពីមិត្តភ័ក្រ្ត និង សាច់ញាតិ ។ ខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថា « មិនមានស្រ្តីណា ដែលថាអាក្រក់, គ្រាន់តែមានស្រ្តី ដែលមិនចេះទៅស្វែករកត្រូវកន្លែង សុវត្ថិភាព ដើម្បីធ្វើអោយស្អាតប៉ុណ្ណោះ ។ ខ្ញុំ សូមអរគុណ ដល់មន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ យ៉ាងច្រើន ។

ពីព្រោះតែ រូបរាងពីក្រៅ ក្រុមគ្រួសាររបស់មិត្តប្រុសមិនទទួលយក ។ ខ្ញុំ សម្រេចចិត្ត ទៅរកមន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ ដើម្បីផ្លាសប្តូរ រូបរាង អោយបានស្អាតនិងមានភាពជឿជាក់ជាង មុន ។ ក្រោយពេល ៣ ខែ, ខ្ញុំទទួលបានពាក្យសរសើរជាច្រើន អំពីមិត្តភ័ក្រ្ត និង សាច់ញាតិ ។ ខ្ញុំបានដឹងច្បាស់ថា « មិនមានស្រ្តីណា ដែលថាអាក្រក់, គ្រាន់តែមានស្រ្តី ដែលមិនចេះទៅស្វែករកត្រូវកន្លែង សុវត្ថិភាព ដើម្បីធ្វើអោយស្អាតប៉ុណ្ណោះ ។ ខ្ញុំ សូមអរគុណ ដល់មន្ទីរពេទ្យ ង៉ុកភូវ យ៉ាងច្រើន ។

 

កំណត់ពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត

វើប្រតិទិនដែលត្រូវបានណែនាំដោយមន្ទីរពេទ្យជួនណា